hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Centrum aktivních seniorů nabízí prostory pro volnočasové aktivity seniorů ve Frýdku-Místku

Co je nového a co se podařilo?

Od 1. 8. 2022 převzalo zodpovědnost za fungování a provoz budovy Centra aktivních seniorů město. Organizaci a správu objektu zastřešuje nově odbor sociálních služeb ve spolupráci s odborem správy obecního majetku. Město jako provozovatel si dalo za cíl nestranně sjednocovat všechny organizace působící v CAS, tak, aby provoz recepce byl nezávislý a nestranný a rozšířit obsluhu návštěvníků a seniorských uživatelů, kteří využívají dané prostory.

Město má zájem, aby všechny spolky působící v Centru aktivních seniorů měly stejné a vhodné podmínky pro svou činnost a zároveň, aby byla budova maximálně využita a rozšířena o volnočasové aktivity nejen pro širokou seniorskou veřejnost a osoby se zdravotním postižením, ale také, aby zde docházelo k mezigeneračnímu setkávání. Což se podařilo. Nově mohou prostory využívat i senioři, kteří nejsou registrováni ve spolcích. Všem příchozím seniorům je představena nabídka aktivit. V tuto chvíli je obsloužen jakýkoli občan, který na recepci přijde s dotazem a komplexně obsloužen a informován o všech možnostech, které se nabízí, popř. je přesměrován na konkrétní osoby.

V budově se nachází multifunkční sál pro kulturní, společenské a tělovýchovné aktivity, kancelářské prostory a učebny pro vzdělávání. Objekt je přístupný uživatelům (senioři a osoby se zdravotním postižením) i veřejnosti denně v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hodin. Bylo vydáno nové kolaudační rozhodnutí, byla schválena nová provozní doba stavby v prodloužení provozní doby objektu, a to od 6:00 hod do 22:00 hod.

Nově se podařilo zodpovědnosti přenést na město, které ulehčilo seniorským organizacím, jež se dosud o správcovské činnosti staralo a uvolnilo ruce, aby se mohli věnovat svým aktivitám a nemuseli se starat o chod budovy nebo o závady. Recepce nově zajišťuje, aby všechny spolky měly vhodné podmínky pro svou pestrou činnost a spolky více prostoru zaměřit na své akce a nezatěžovat se provozními záležitostmi. Shrneme-li: odbor správy obecního majetku řeší budovu ze strany technického zabezpečení, odbor sociálních služeb organizačně.

Je zaznamenán zvýšený zájem o budovu a aktivity v ní, nápor návštěvníků jde vidět hlavně v dopoledních hodinách, kdy je recepce maximálně vytížena mnoha dotazy, co místo a organizace nabízí. Ve spolupráci s informačním servisem spolku Senioři ČR, ASEČ F-M – Aktivní senioři a Senior pointem se organizují výstavy, přednášky, velký zájem je o pohybové aktivity, jazykové kurzy a kurzy tvoření, setkání při hudbě a jógu. Centrum je využito v dopoledních i odpoledních hodinách.

Recepce poskytuje komplexní informace o konaných akcích a nabídce aktivit, poskytuje základní poradenství, přijímá a eviduje požadavky na rezervaci prostor, slaďuje rozvrh hodin, napomáhá udržovat přátelské vztahy se všemi uživateli a působícími spolky, nabízí účast na zájezdech, divadelních představeních. Nově práci ulehčuje technické zázemí v podobě stolního počítače vybaveného tiskárnou, pevnou a mobilní telefonní linkou. Všechny společné místnosti jsou vybaveny dataprojektorem, kuchyňka lednicí, myčkou nádobí a varnou deskou, prodejním automatem na kávu. Recepce také napomáhá rozšiřovat členy seniorských organizací a vyřizuje požadavky členů spolků.

Za půlrok fungování se podařilo dovybavit prostory sportovními potřebami, elektronickými přístroji a dalším potřebným vybavením. V souvislosti s provozem, organizačním zajištěním aktivit a využitím prostor organizacemi vzniká potřebnost neustále prostory dovybavovat.

Díky odboru správy obecního majetku a pracovníkům IT oddělení bylo zajištěno Wi-Fi připojení. Ve spolupráci s odborem správy obecního majetku a investičním odborem se také provádějí revize zařízení, veškerá údržba a probíhají běžné opravy.

V objektu, v zájmových skupinách se konají kurzy, přednášky, pohybová cvičení. Spolky v centru pro zájemce nabízejí širokou nabídku aktivit od zdravotních, pohybových, po tvořivé nebo jazykové kurzy. Město pak organizuje přednášky, besedy a podílí se na výstavách, provozuje sociálně aktivizační aktivity seniorů a konají se zde porady klubů seniorů. V dopoledních hodinách je poskytován informační servis a prodej zájezdů a rekreací či vstupenek na divadelní představení, bylo umožněno k tomuto využívat místnost v prvním patře. Pravidelně se zde schází i pracovní skupiny komunitního plánování a příspěvkové organizace města. S velkým ohlasem rodičů se setkal karneval dětí z Jeslí Frýdek-Místek. Dobrovolníci z organizace ADRA se scházejí každý týden a věnují se dětem s poruchou autistického spektra, kdy chvíli volného času pro sebe mají tak jejich rodiče.

Aktivity pro seniory běží nadále bez omezení. Organizace seniorů prostory využívají bezplatně a organizují své oblíbené činnosti. Působí zde Senior Point, který začal ve městě fungovat v roce 2013 jako první v Moravskoslezském kraji.

Výhodou je bezbariérové umístění budovy, vstup z ulice, které se nachází v blízkosti centra Místku nedaleko polikliniky a autobusových zastávek. Reprezentativní a moderní vybavení budovy láká k návštěvě a využití. Je zvýšený zájem o prostory a rozvrh hodin pro rok 2023 se plní.

 

Odbor sociálních služeb

 

CAS_foto_1_opr.jpg   CAS_foto_2_upr.jpg

CAS_foto_3_upr.jpg   CAS_foto_4_upr.jpg