hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Housing First ve Slezské diakonii

Slezská diakonie začala působit na poli sociálního bydlení v roce 2000, a to formou zprostředkování bydlení v tréninkových bytech, které fungují v rámci azylových domů. Klientům v tréninkových bytech, jednotlivcům i maminkám s dětmi, byl rovněž poskytován doprovodný program, který obnášel sociální práci s jednotlivcem nebo rodinou, především v oblasti získání návyků potřebných pro udržení a bezproblémové užívání bytů.

V roce 2016 se Slezská diakonie zapojila do aktivit Platformy pro sociální bydlení a do projektu Podpora sociálního začleňování v oblasti bydlení v Moravskoslezském kraji. Cílem projektu bylo podpořit osoby žijící v nevyhovujícím bydlení nebo ohrožené ztrátou bydlení v nalezení a získání vhodného dlouhodobého nájemního či podnájemního bydlení anebo v získání bydlení zpět a začlenění se do společnosti. Díky projektu se zvýšil počet osob, jejichž bytová situace se vyřešila získáním nájemního či podnájemního bydlení. Doprovodný program projektu eliminoval vznik dalších vyloučených lokalit. Podpořeni byli uživatelé přecházející z azylových domů, ubytoven a přelidněných bytů do běžného bydlení. Snahou pracovníků zapojených do projektu bylo motivovat účastníky, aby řešili svou nepříznivou situaci, správně pečovali o své děti, udržovali pořádek v bytě, dodržovali zásady sousedského soužití, plnili své závazky spojené s užíváním bytu a aby se vyvarovali rizikovému chování. Do projektu byli zapojeni i další aktéři, např. odborné poradenské služby, PČR, úřady práce, sociální podniky, probační a mediační služby, nemocnice, ubytovny, azylové domy, noclehárny atd. Po ukončení byl projekt vyhodnocen jako úspěšný, a to díky zlepšení celkových životních podmínek většiny uživatelů, zvýšení dovedností a samostatnosti klientů bydlet bez podpory, pozitivního dopadu na zaměstnanost, zadluženost, zlepšení stavu údržby bytového fondu v lokalitě a změna vztahu cílové skupiny k bytovému fondu, zlepšení životních podmínek obyvatel města, zabránění rozdělení rodin a zabránění odnímání dětí z rodin.

Protože však problémy s osobami, které bydlí v nejistém či nevyhovujícím bydlení, či doslova na ulici, nadále evidují všechna větší města Moravskoslezského kraje, zapojila se Slezská diakonie v roce 2020 do projektu Housing First – Bydlení především. Jeho hlavním cílem je ukončení bezdomovectví a aktivní a cílená podpora a spolupráce s lidmi z cílové skupiny, která povede ke zvýšení jejich schopnosti řádně obývat pronajaté byty a dlouhodobě si je udržet. Také ve Frýdku-Místku je poskytována podpora několika domácnostem. K září 2021 podporuje Slezská diakonie v tomto projektu 8 osob – 3 matky s nezletilými dětmi a jednu osamělou ženu, a dalším 9 osobám byla poskytnuta pomoc ve formě poradenství a doprovodů. Statutární město Frýdek-Místek uvolnilo pro tento projekt 2 byty o velikosti 1+1 a 2+1 a další 2 byty byly poskytnuty soukromými vlastníky. Během a po zabydlení je uživatelům poskytována intenzivní podpora především formou sociální práce, která cílí zejména na udržení bydlení, zdraví, životní spokojenost a sociální integraci. Projekt Housing First Slezské diakonie je plánován na 24 měsíců, ukončen bude v červnu 2022.

 

Bc. Dita Kendziorová

vedoucí/koordinátor projektu Housing First