hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Zpracování a připomínkový proces Strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním ve městě Frýdku-Místku na období 2021-2027

Závislostní chování představuje společenský problém, který má negativní dopady nejen na jednotlivce, ale i celou společnost, přičemž tvorba opatření vedoucích ke snížení či eliminaci tohoto jevu je náročný a dlouhodobý proces.

Statutární město Frýdek-Místek realizuje protidrogovou politiku skrze Strategii prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním ve městě Frýdku-Místku na období 2021-2027, která vychází z protidrogových strategií na národní i krajské úrovni se zaměřením na plnění jejich cílů na místní úrovni a také ze SWOT analýzy protidrogové prevence a koordinace ve Frýdku-Místku. Pro období 2021-2027 byly definovány prioritní oblasti protidrogové politiky, a to prevence rizikového a závislostního chování, dostupnost služeb a aktivit pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí, minimalizace rizik souvisejících s užíváním návykových látek, koordinace a spolupráce subjektů participujících v protidrogové oblasti a snižování dostupnosti návykových látek.

Tvorba Strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním ve městě Frýdku-Místku na období 2021-2027 byla zahájena v průběhu roku 2020 a na její přípravě se podíleli zaměstnanci odboru sociálních služeb Magistrátu města Frýdku, zejména pak protidrogový koordinátor a koordinátor komunitního plánování, zástupci organizací zabývajících se prevencí nebo léčbou závislostí na návykových látkách a patologického hráčství ve Frýdku-Místku a další.

Nyní je návrh strategie překládán veřejnosti, která má možnost vyjádřit se k obsahu strategie prostřednictvím předepsaného formuláře v rámci připomínkového řízení, které bude probíhat do 12. 05. 2021.

Návrh strategie je uložen na webových stránkách města https://www.frydekmistek.cz/cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-socialnich-sluzeb/dokumenty/ nebo v tištěné podobě u protidrogové koordinátorky Mgr. Petry Novákové, odbor sociálních služeb Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1149, Frýdek-Místek. Připomínky je možno zaslat elektronicky na adresu novakova.petra@frydekmistek.cz nebo doručit na Magistrát města Frýdku-Místku, odbor sociálních služeb, Radniční 1149, Frýdek-Místek, kancelář č. 205.

Strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním ve městě Frýdku-Místku na období 2021-2027_k připomínkování.pdf

Připomínkový formulář.doc

 

 

 

 


zpět