hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

ZMĚNA TERMÍNU PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK 8. 3. 2024

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové řízení na místo kurátora pro mládež oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních služeb Magistrátu města Frýdek-Místek

Zařazení:

úředník   

Druh práce:

kurátor pro mládež

Místo výkonu práce:

statutární město Frýdek-Místek   

Platová třída:

11   

(platový stupeň podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a

správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů)

Předpokládaný nástup:

březen 2024 nebo dle dohody   

Pracovní poměr:

doba neurčitá

Požadované předpoklady:   

1.   vysokoškolské vzdělání se zaměřením na sociální práci v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

2.   obecné předpoklady dle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů   

3.   občanská bezúhonnost doložená výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce  

4.   základní znalosti následujících předpisů:   

     zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - paragrafy, které se vztahují k rodinnému právu (§ 655 až § 975)   

     zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů   

     vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů   

     zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů   

5. uživatelská znalost práce s PC – Word, Outlook, práce s internetem

6. řidičský průkaz skupiny B výhodou  

upozornění: úředník nesmí být členem řídicího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání, úředník může vykonávat jinou výdělečnou činnost jen s předchozím souhlasem územního samosprávného celku, u něhož je zaměstnán.

Náležitosti přihlášky:   

a)            jméno, příjmení, příp. titul uchazeče   

b)            datum a místo narození uchazeče   

c)             státní příslušnost uchazeče   

d)            místo trvalého pobytu uchazeče   

e)            číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

f)             datum a podpis uchazeče   

Přihláškou se rozumí samostatný doklad, nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise, vzor přihlášky je dostupný ke stažení na webových stránkách statutárního města Frýdek-Místek v sekci Volná pracovní místa, konkrétně na následující adrese: Volná pracovní místa | Frýdek-Místek (frydekmistek.cz)

K přihlášce je nutno doložit tyto doklady:   

       strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech s přiloženým motivačním dopisem 

       ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání   

       výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků obdobný doklad vydaný domovským státem   

Co nabízíme:  

        pružná pracovní doba  

        5 týdnů dovolené, možnost čerpání zdravotního volna v délce až 4 dny v kalendářním roce a možnost čerpání neplaceného volna dle kolektivní smlouvy  

        stravenky, volnočasové poukázky v hodnotě 5 tisíc Kč, příspěvek na penzijní připojištění  

        možnost dalšího vzdělávání formou školení a seminářů  

        možnost zvyšování jazykových znalostí na pracovišti

Poskytnuté doklady a podklady pro výběrové řízení je nutno si osobně vyzvednout do deseti dnů po ukončení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady a podklady skartovány.   

V přihlášce uveďte i číslo telefonu a e-mailovou adresu, abychom Vás mohli aktuálně informovat o přesném datu a hodině výběrového řízení.    

Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte do 19. 2. 2024 v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ a s uvedením adresy uchazeče na adresu:    

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor sociálních služeb  

Radniční 1148, Frýdek, 73801  Frýdek-Místek       

Ve Frýdku-Místku dne 26. 1. 2024   

 

           Mgr. Ing. Petr Menšík

tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku