hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Vyhlášení Programu na podporu a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby pro rok 2022

Rada města Frýdku-Místku schválila na své schůzi konané dne 24. 08. 2021 podmínky „Programu na podporu a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby pro rok 2022“ (dále jen „Program“).

Důvodem realizace Programu je finanční podpora a rozvoj aktivit, které doplňují oblast sociální politiky na území města Frýdku-Místku. Cílem Programu je zkvalitňování života a začleňování do společnosti osob se zdravotním postižením a ostatních osob sociálně znevýhodněných.

 

Podporovanými oblastmi jsou:

1.  Podpora dobrovolnictví

2.  Podpora aktivit seniorů v oblasti kulturní, společenské, vzdělávací a sportovní

3.  Podpora canisterapeutických aktivit potřebným klientům

4.  Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením

5.  Podpora  aktivit  pro  osoby bez  přístřeší  a  osoby sociálně znevýhodněné (např. sociální   

     šatník, základní ošetření a prevence), výdejny potravin a materiální pomoci

6.  Podpora poskytování odborné pomoci rodinám, dětem a mládeži

 

Lhůta pro podání žádosti je od 18. 10.2021 do 05. 11.2021 včetně.

Byla-li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě.

Veškeré informace související s dotačním Programem včetně formulářů a podmínek Programu jsou k dispozici na internetové adrese www.frydekmistek.cz, sekce odbor sociálních služeb-dotace-dotace na podporu a rozvoj ostatních aktivit navazujících na sociální služby.

 

Kontaktní osoba (administrátor) je:

Magda Máchová, odbor sociálních služeb

Tel. 558 609 318, 778 492 351

e-mail:machova.magda@frydekmistek.cz

 

Žadatel o dotaci předkládá „Žádost o poskytnutí dotace pro rok 2022“ v jednom podepsaném originále s přílohami v tištěné verzi doporučeně poštou nebo osobně na podatelně Magistrátu města Frýdku-Místku na adresu:

                                    Statutární město Frýdek-Místek

                                        Magistrát města Frýdku-Místku

                                        Odbor sociálních služeb

                                        Radniční 1148

                                        738 22 Frýdek-Místek

 

a to v obálce označené:

a) plným názvem či jménem (názvem) žadatele a adresou (sídlem) žadatele,

b) textem „Neotvírat-žádost  o  dotaci  na  podporu  a  rozvoj  ostatních  aktivit  navazujících na sociální služby

 

nebo do datové schránky statutárního města Frýdek-Místek, identifikátor datové schránky: w4wbu9s.