hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Vyhlášení Programu na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2023

Rada města Frýdku-Místku schválila na své 110. schůzi konané dne 19.07.2022 podmínky „Programu na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2023“ (dále jen „Program“).

Účelem realizace Programu je finanční podpora poskytovatelů registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je vyjádřena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek (dále jen „SPRSS FM“). Podporováno bude poskytování sociálních služeb, které jsou součástí základní Krajské sítě sociálních služeb. Sociální služby zařazené do základní Krajské sítě sociálních služeb jsou služby ze strany kraje pověřeny k výkonu služby v obecném hospodářském zájmu formou uzavření „Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon“. Důvodem podpory  je udržení stávajících sociálních služeb a podpora nových sociálních služeb v souladu se SPRSS FM na území statutárního města Frýdku-Místku.

Lhůta pro podání žádosti je od 01. 09. 2022 do 16. 09. 2022 včetně.

Byla-li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla-li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě.

Veškeré informace související s dotačním Programem včetně formulářů a podmínek Programu jsou k dispozici na internetové adrese www.frydekmistek.cz, sekce sociální služby-dotace-dotace na podporu a rozvoj sociálních služeb (ZDE).

Kontaktní osoba (administrátor) je:

Magda Máchová, odbor sociálních služeb

Tel. 558 609 318, 778 492 351

e-mail:machova.magda@frydekmistek.cz

 

Žadatel o dotaci předkládá „Žádost o poskytnutí dotace pro rok 2023“ v jednom podepsaném originále s přílohami v tištěné verzi doporučeně poštou, osobně na podatelně Magistrátu města Frýdku-Místku na adresu:

Statutární město Frýdek-Místek

Magistrát města Frýdku-Místku

Odbor sociálních služeb

Radniční 1148

738 22 Frýdek-Místek

 

a to v obálce označené:

 

a) plným názvem či jménem (názvem) žadatele a adresou (sídlem) žadatele,

b) textem „Neotvírat-žádost o dotaci na podporu a rozvoj sociálních služeb“,

nebo datovou schránkou statutárního města Frýdek-Místek, identifikátor datové schránky: w4wbu9s.