hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Vyhlášení Programu na podporu projektů v oblasti zdravotnictí pro rok 2022

 

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje „Program na podporu projektů v oblasti zdravotnictví pro rok 2022“ (dále jen „Program“).

Podporovanými oblastmi jsou:

1.     Podpora aktivit vedoucích ke zlepšení kvality života zdravotně postižených osob (vyjma ozdravných pobytů), dárcovství krve a poskytování první pomoci (mimo vzdělávací akce).

2.     Podpora projektů zaměřujících se na poskytování mobilní paliativní péče (mobilní hospic). Cílem projektů je zmírnění utrpení a zachování kvality života klientů, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí.

3.     Podpora aktivit pro rodiny s dětmi, které mají poruchu autistického spektra.

4.     Podpora aktivit v oblasti zdravého stárnutí (semináře a přednášky zaměřené na zdraví a zdravý životní styl).

5.   Podpora činností peer konzultantů vedoucích k podpoře osob a destigmatizaci osob se zdravotním postižením.

 

Vymezení okruhu žadatelů a lokalizace

1.   Za oprávněné žadatele o dotaci jsou považovány fyzické a právnické osoby realizující projekt na území města nebo mimo jeho území s tím, že výstupy realizovaného projektu musí být využity pro občany města Frýdku-Místku.

2.   Žádost nemohou podávat politické strany a politická hnutí podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích, v platném znění, příspěvkové organizace zřízené městem, organizační složky státu, nadace a nadační fondy.

 

Podmínky pro předložení žádosti o dotaci

1.    Žadatel předkládá žádost, kterou tvoří:

a)    Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2022

b)    Příloha č. 2 - Čestné prohlášení za účelem poskytnutí dotace z rozpočtu města

c)     prosté kopie dokladů o právní osobnosti a dokladu k oprávnění vykonávané činnosti (stanovy, statut, zřizovací listina, výpis z veřejných rejstříků apod.)

d)    prosté kopie dokladů o volbě nebo jmenování statutárního orgánu, současně s dokladem osvědčujícím oprávnění statutárního orgánu jednat jménem osoby (podepisovat smlouvy)

e)    prosté kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u bankovního ústavu

f)     prosté kopie potvrzení o IČO, výpis z registru ekonomických subjektů

g)    prostá kopie o registraci DPH

h)    fyzické osoby podnikající předloží aktuální výpis z veřejné části živnostenského rejstříku

i)      stručná informace o své činnosti a dosažených výsledcích (výroční zpráva, publicita)

2.    V případě, že žadatel předkládá více žádostí o dotaci, budou tyto přílohy přiloženy k jedné z žádostí, v každé další žádosti je pak nutné uvést, ke které z jednotlivých žádostí byly přílohy doloženy.

3.    Žádost o dotaci spolu se všemi vyplněnými přílohami v jednom podepsaném originále lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Magistrátu města Frýdku‑Místku na tuto adresu:

Statutární město Frýdek-Místek

odbor sociálních služeb

Radniční 1148

738 22  Frýdek-Místek

a to v obálce označené:

a)    názvem příslušného vyhlášeného Programu,

b)    plným jménem (obchodní firmou nebo názvem) žadatele a adresou (sídlem),

c)     textem „Neotvírat – žádost o dotaci“

Žádost je možné zaslat také do datové schránky statutárního města Frýdek-Místek, IDDS w4wbu9s

4.     Žádosti předložené vyhlašovateli:

a)    v rozporu s tímto Programem,

b)    jakýmkoliv jiným způsobem (např. faxem nebo e-mailem),

c)     doručené na jiné adresy,

d)    po termínu pro předložení žádosti,

e)    nepodepsané osobou oprávněnou jednat za žadatele,

budou z dalšího posuzování vyloučeny a do orgánů města budou předloženy s návrhem na neposkytnutí dotace.

5.     Pokud bude žádost podaná v souladu s odst. 4 vykazovat jiné nedostatky, vyzve administrátor dotačního programu žadatele k jejich odstranění v náhradním termínu.

Pokud tak žadatel neučiní, bude jeho žádost z hodnocení vyloučena.

6.     Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům se nevracejí.

 

Lhůta pro podávání žádostí a kontaktní osoba

1.     Lhůta pro podávání žádostí je od 11. 10. 2021 do 31. 10. 2021 včetně.

2.     Byla-li žádost podána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je lhůta zachována, byla‑li v poslední den lhůty převzata zásilka s žádostí k poštovní přepravě.

3.     Poskytování dotací v tomto Programu administruje odbor sociálních služeb Magistrátu města Frýdku‑Místku, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek.

 

Kontaktní osoba (administrátor) je:

Věra Konečná, odbor sociálních služeb,

tel. 558 609 315, 777 921 907

e-mail: konecna.vera@frydekmistek.cz