hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Agentura domácí péče Opora, s. r. o.
Agentura domácí péče Opora, s. r. o.


Sociální služba

zdravotní péče

Forma poskytování

Cílová skupina

senioři

Věková skupina

Adresa zařízení

Jana Švermy 459, Frýdek-Místek

Agentura Domácí péče OPORA, s.r.o., je nestátní zdravotnické zařízení poskytující péči podle zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Péči poskytuje nepřetržitě 7 dní v týdnu, výhradně ve vlastní sociálním prostředí uživatele – doma u pacienta. Péče na základě indikace lékaře je plně hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Agentura zajišťuje odběry biologického materiálu, převazy ran, aplikace injekcí, inzulínu, péči o stomie, léčbu bolesti, ošetřovatelskou rehabilitaci.

více

ALZHEIMER HOME z.ú.
ALZHEIMER HOME z.ú.


Sociální služba

domovy se zvláštním režimem

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

osoby s chronickým duševním onemocněním

Věková skupina

dospělí od 40 let věku

Adresa zařízení

Hlavní třída 2326, Frýdek-Místek

Pobytová sociální služba poskytující podporu a péči osobám s chronickým duševním onemocněním (všechny typy demencí) starším 40 let, které se z důvodu snížené soběstačnosti ocitly v nepříznivé sociální situaci a nejsou schopny zajistit si základní životní potřeby ani s pomocí jiných osob nebo služeb.

více

Statutární město Frýdek-Místek
Centrum aktivních seniorů


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

Věková skupina

Adresa zařízení

Anenská 2477, Frýdek-Místek
738

E-mail


V centru aktivních seniorů působí tyto organizace:
- Senioři České republiky, z. s. Městská organizace Frýdek-Místek
- Senioři České republiky, z. s. Aktivní senioři Frýdek-Místek
- SENIORPOINT Frýdek-Místek

Účelem užívání budovy Centra aktivních seniorů je provozování volnočasových aktivit seniorů a osob se zdravotním postižením, směřujících k sociálnímu začleňování těchto osob a uspokojování jejich kulturních, vzdělávacích a informačních potřeb.
Neziskové organizace si mohou rezervovat místnosti ke svým aktivitám v souladu s účelem užívání budovy s platnou uzavřenou Smlouvou o výpůjčce na krátkodobý pronájem. Smlouvy o výpůjčce na krátkodobý pronájem uzavírá s organizacemi odbor sociálních služeb, kontakt: 558 604 314.
Využívání prostor a časový rozvrh aktivit zajišťuje odbor sociálních služeb MMFM prostřednictvím koordinátora pro aktivizační programy.
Požadavky na využití jednotlivých prostor CAS budou přijímány a rezervovány pro aktivity organizací elektronicky (rezervační formulář aktivity) nebo osobně u koordinátora pro aktivizační programy, který následně uzavře s právnickou osobou Smlouvu o výpůjčce na krátkodobý program, nebo na tel. 558 604 314.
Provoz recepce je pouze v pracovních dnech od 9:00 do 17:00
Provozní doba od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00
Prázdninový provoz v CAS: každé pondělí do 9:00 do 12:00

více

Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, p. o.
Centrum denních služeb Domovinka


Sociální služba

centra denních služeb

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

senioři, osoby se zdravotním postižením

Věková skupina

od 50 let

Adresa zařízení

Josefa Lady 1791, Frýdek-Místek

Domovinka je určena seniorům (včetně osob trpících demencí) a osobám se zdravotním postižením od 50 let. Služba podporuje soběstačnost a aktivitu klientů, pomáhá překlenout samotu, zprostředkovat kontakt se společností a rodině nabízí pomoc ve formě dohledu nad jejich blízkými.

více

ADRA, o. p. s.,
Dobrovolnické centrum ADRA


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

Věková skupina

Adresa zařízení

Radniční 1242, Frýdek-Místek

Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek je regionálním pracovištěm humanitární organizace ADRA, o. p. s., a zabývá se řízením a organizováním dobrovolnické činnosti v sociální a zdravotní oblasti. Spolupracuje s organizacemi, které mají zájem o začlenění dobrovolnictví do systému své práce. Vyhledává pro ně vhodné dobrovolníky, které pak připravuje pro dobrovolnickou činnost a následně je v jejich činnosti podporuje a pečuje o ně.

více

Charita Frýdek-Místek
Dobrovolnické centrum Charity Frýdek-Místek


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

Věková skupina

Adresa zařízení

Příborská 602, Frýdek-Místek

Dobrovolnické centrum sdružuje dobrovolníky, kteří věnují svůj volný čas klientům Charity Frýdek-Místek, a to seniorům, lidem s duševním onemocněním a dětem a mládeži.

více

Penzion pro seniory Frýdek-Místek, p. o.
Domov pro seniory


Sociální služba

domovy pro seniory

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

senioři

Věková skupina

od 60 let do 80 let, nad 80 let

Adresa zařízení

Lískovecká 86, Frýdek-Místek

Prostřednictvím pobytové služby domova pro seniory je poskytována pomoc a podpora uživatelům v nepříznivé sociální situaci, kteří již nemohou žít ve svém vlastním domácím prostředí. Nepříznivou sociální situací se rozumí snížení nebo ztráta soběstačnosti a osamělost.
Kapacita: domov pro seniory 14 míst

více

Domov pro seniory Frýdek-Místek, p. o.
Domov pro seniory Frýdek-Místek, p. o.


Sociální služba

domovy pro seniory

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

senioři

Věková skupina

od 65 let

Adresa zařízení

28. října 2155, Frýdek-Místek

V rámci domova pro seniory jsou poskytovány pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služby jsou poskytovány v rámci dvou objektů, a to na ulici 28. října 2155 a Školská 401. V době od března 2023 do listopadu 2024 bude probíhat v objektu Školská kompletní rekonstrukce.

více

Domov sv. Jana Křtitele, s. r. o.
Domov sv. Jana Křtitele, s. r. o.


Sociální služba

domovy se zvláštním režimem

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

osoby trpící chronickým duševním onemocněním vyplývajícím z různých typů demence a ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

Věková skupina

od 50 let

Adresa zařízení

Hraniční 21, Frýdek-Místek, Lysůvky
(Kontaktní adresa zařízení: Ostravská 138, 739 25 Sviadnov)

Zařízení poskytuje pomoc a péči osobám, které mají sníženou soběstačnost a schopnost sebeobsluhy v základních životních dovednostech, zejména sníženou schopnost zajistit si osobní péči, využívat veřejných míst a služeb, kontaktu s komunitou a rodinou, uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy.

Cílem služby je:
- dosažení zabezpečení běžného způsobu života uživatelů,
- uspokojení potřeb uživatelů (sociálních potřeb, potřeb bezpečí a jistoty, fyziologických potřeb, kulturních, společenských a duchovních potřeb),
- podpora uživatele v udržení jeho tělesného, duševního a sociálního zdraví, pohody, a to prostřednictvím umožnění běžných denních aktivit (zapojování se do chodu zařízení), aktivizačními činnostmi, individuálními kontakty s uživateli,
- zajištění bezpečných služeb,
- vytvoření atmosféry skutečného domova a rodinného zázemí v zařízení, s přihlédnutím
k individuálním požadavkům a zvyklostem uživatelů,
- zachování přirozené vztahové sítě
- kontakt s příbuznými, rodinou a známými.

více

Charita Frýdek-Místek
Dům pokojného stáří


Sociální služba

domovy pro seniory

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

senioři

Věková skupina

od 60 let

Adresa zařízení

Mariánské náměstí 146, Frýdek-Místek

Dům pokojného stáří zajišťuje sociální péči seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří pro svou nepříznivou situaci (ztrátu soběstačnosti a nemoc) či z jiných závažných důvodů nejsou schopni se o sebe postarat.

více

1234 

Všechny aktuality