hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Slezská diakonie
BETHEL Frýdek-Místek, Azylový dům


Sociální služba

azylové domy

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

osoby bez přístřeší

Věková skupina

od 18 let věku

Adresa zařízení

K Zahrádkám 1309, Frýdek-Místek

Posláním Azylového domu střediska BETHEL Frýdek-Místek je poskytnutí dočasného ubytování dospělým mužům bez přístřeší, zázemí pro přípravu jídla a podpory, případně pomoci k řešení jejich nepříznivé životní situace. Míra podpory a pomoci vychází z individuálních potřeb klientů. Služba vede klienty k zodpovědnosti, k respektování pravidel a motivuje je k aktivitě tak, aby mohli žít životem nezávislým na službě azylového domu.

více

Slezská diakonie
BETHEL Frýdek-Místek, Nízkoprahové denní centrum


Sociální služba

nízkoprahová denní centra

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

osoby bez přístřeší

Věková skupina

od 18 let věku

Adresa zařízení

K Zahrádkám 1309, Frýdek-Místek

Posláním nízkoprahového denního centra střediska BETHEL Frýdek Místek je poskytování sociální služby osobám bez přístřeší starším 18 let, které se z různých příčin ocitly v nepříznivé sociální situaci. Služba se snaží individuálním přístupem o zlepšení jejich sociální situace vytvořením podmínek pro umožnění provedení osobní hygieny a pro přípravu stravy. Služba nabízí podporu pro jejich začlenění do společnosti.

více

Slezská diakonie
BETHEL Frýdek-Místek, Noclehárna pro muže


Sociální služba

noclehárny

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

osoby bez přístřeší

Věková skupina

od 18 let věku

Adresa zařízení

K Zahrádkám 1309, Frýdek-Místek

Posláním noclehárny střediska BETHEL Frýdek-Místek je poskytnout zázemí pro přenocování a vykonání osobní hygieny mužům bez přístřeší starším 18 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Služba nabízí pomoc a podporu, která vychází z individuálních potřeb klienta.

více

Slezská diakonie
BETHEL Frýdek-Místek, Terénní programy


Sociální služba

terénní programy

Forma poskytování

terénní

Cílová skupina

osoby bez přístřeší

Věková skupina

od 18 let věku

Adresa zařízení

K Zahrádkám 1309, Frýdek-Místek

Posláním terénního programu střediska BETHEL Frýdek-Místek je vyhledávat a kontaktovat osoby bez přístřeší starší 18 let v jejich přirozeném prostředí na území katastru města Frýdku-Místku. Služba usiluje o snižování zdravotních a sociálních rizik, která jsou způsobena životním stylem klientů a motivuje je k aktivitě a samostatnosti při řešení nepříznivé sociální situace podle jejich individuálních potřeb.

více

Centrum sociálních služeb Ostrava
Centrum sociálních služeb Ostrava


Sociální služba

domy na půl cesty

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

osoby opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče

Věková skupina

do 26 let věku

Adresa zařízení

Antonínovo náměstí 92, Frýdek-Místek (kancelář)

Předmětem činnosti služby jeposkytovaní ubytování a podpory při vstupu do samostatného života mladým dospělým ve věku 18 až 26 let, kteří opouštějí zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, odcházejí z pěstounské péče, jsou propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody nebo nemají vhodné zázemí v rodině, s hlavním cílem začlenění uživatelů do běžné společnosti. Služba je poskytována za úhradu a na přechodnou dobu, zpravidla na období jednoho roku s možností prodloužení.
Kapacita: 9 lůžek ve 3 samostatných bytových jednotkách.

více

Armáda spásy v České republice, z. s.
Domov Přístav Frýdek-Místek


Sociální služba

domovy se zvláštním režimem

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

osoby bez přístřeší, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, senioři

Věková skupina

od 26 let

Adresa zařízení

Míru 1313, Frýdek-Místek

Domov Přístav Frýdek-Místek poskytuje sociální službu domov se zvláštním režimem osobám bez domova, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči druhé osoby. Na základě individuality člověka poskytuje zařízenípodporu a pomoc, které vedou uživatele k jeho stabilitě, samostatnosti, soběstačnosti a umožní mu žít život dle jeho potřeb, případně vede k jeho samostatnosti.

více

RENARKON, o. p. s.
Kontaktní a poradenské centrum Frýdek-Místek


Sociální služba

kontaktní centra

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Věková skupina

od 11 let věku

Adresa zařízení

Malé náměstí 104, Frýdek-Místek

Posláním služby je pomáhat lidem v obtížné životní situaci související s užíváním návykových látek, včetně alkoholu a léků, s hraním hazardních her, sázením či jiným závislostním chováním, a jejich blízkým a ochrana veřejnosti před negativními dopady spojenými s užíváním návykových látek. Cílem služby je snížení rizikového chování klientů a zvýšení jejich informovanosti o rizicích spojených s užíváním návykových látek, stabilizace a zlepšení jejich sociálního, zdravotního a duševního stavu, zvýšení motivace ke změně situace a ukončení či snížení užívání návykových látek.

více

Krizové centrum Ostrava, z. s.
Krizové centrum Ostrava, z. s.


Sociální služba

krizová pomoc

Forma poskytování

pobytová, ambulantní, terénní

Cílová skupina

osoby v krizi, osoby starší 15 let (u pobytové služby 18 let), které se ocitly v náročných životních situacích bezprostředně ohrožujících jejich psychické zdraví, osoby, které jsou ohrožené zhoršením duševního onemocnění, rodiny s dítětem/dětmi, oběti trestného činu.

Věková skupina

od 15 let (u pobytové služby od 18 let)

Adresa zařízení

Ruská 94/29, Ostrava-Vítkovice

Krizové centrum Ostrava poskytuje okamžitou psychosociální a terapeutickou pomoc. Pomoc je dostupná nepřetržitě a bezplatně, a lze jí v případě potřeby kontaktovat okamžitě a bez doporučení. Výhodu je, že je že služba je dostupná nepřetržitě 7 dní 24 hodin. Služby jsou poskytovány, buď v ambulantní podobě tzn., že klient může kdykoliv přijet do Ostravy, nebo mohou pracovníci terénního týmu po domluvě přijet za klientem domů. Terénní tým je aktuálně dostupný ve vybraných dnech od 12 do 20:00 po předchozí telefonické domluvě. Dostupnost terénního týmu je buď v řádu několika hodin po kontaktu pokud to aktuální vytíženost týmu dovolí, nejpozději však do 48 hodin po kontaktování (tel.: 725 075 824). V případě potřeby je po odborném vyhodnocení situace možné krátkodobě zajistit i pobyt na lůžku. Krizové centrum Ostrava není zdravotnické zařízení, tudíž nelze očekávat aplikaci léků, injekcí apod.

více

Centrum nové naděje, z. ú.
Občanská poradna


Sociální služba

odborné sociální poradenství

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, osoby, které vedoucí rizikový způsob života nebo jsou jím ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi, senioři

Věková skupina

od 18 let věku

Adresa zařízení

Palackého 129, Frýdek-Místek

Posláním občanské poradny je poskytovat informace, rady a pomoc všem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí. Cílem je umožnit lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace, řešit ji prostřednictvím bezplatných, nestranných, nezávislých a diskrétních informací. Občanská poradna poskytuje odborné sociální poradenství v oblasti sociálních dávek, sociálních služeb, pracovně-právních vztahů a zaměstnanosti, bydlení, rodiny a mezilidských vztahů, občanskoprávních vztahů, problematiky zadlužování občanů, ochrany spotřebitele, právního systému ČR, občanských soudních řízení a jejich alternativ, trestního práva a ochrany základních práv a svobod. Občanská poradna poskytuje i sociálně-terapeutickou činnost. Konkrétní pomoc občanské poradny spočívá v telefonické, osobní komunikaci;
e-mailové a dopisové komunikaci; v poskytnutí sociálního a základního právního poradenství; v pomoci při vypracování písemných žádostí a podání.

více

Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek
Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

Věková skupina

Adresa zařízení

1. máje 2318, Frýdek-Místek

ČČK působí v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Jeho posláním je zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k živé bytosti.
Vybrané činnosti spolku:
- výuka první pomoci
- oceňování dárců krve
- ošacovací středisko
- zdravotnické dozory na společenských, sportovních a kulturních akcích

více

123 

Všechny aktuality