hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., klub Míša
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., klub Míša


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

rodiče a přátelé dětí se zdravotním postižením

Věková skupina

Adresa zařízení

1. máje 1839, Frýdek-Místek

Web

Dobrovolné sdružení rodičů a přátel dětí se zdravotním postižením.

více

Charita Frýdek-Místek
Beskydské centrum duševního zdraví


Sociální služba

sociální rehabilitace

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

Služby poskytuje dospělým lidem se zkušeností se závažným duševním onemocněním, kteří naplňují projevy onemocnění z okruhů: • schizofrenní poruchy, poruchy s bludy • poruchy nálad • obsedantně nutkavá porucha • některé poruchy osobnosti v závažné formě

Věková skupina

Od 18 let

Adresa zařízení

El. Krásnohorské 249, Frýdek-Místek
73801

Beskydské centrum duševního zdraví provozuje Charita Frýdek-Místek a Nemocnice ve Frýdku-Místu, příspěvková organizace. Jedná se o sociálně zdravotní službu, jejíž součástí je sociální rehabilitace. Multidisciplinární tým – psychiatr, psycholog, všeobecné a psychiatrické sestry, sociální pracovníci, peer pracovník. Popis služby:
- nabízí terénní a ambulantní služby zdravotní a sociální (sociální rehabilitace). K dispozici jsou psychiatr, psycholog, všeobecné sestry se specializací v psychiatrii, všeobecné sestry, sociální pracovníci a peer konzultant.
- podporuje klienty na jejich cestě k zotavení (cesta k uspokojujícímu životu budovaná na naději, víře ve vlastní schopnosti, převzetí zodpovědnosti do vlastních rukou a smysluplných životních rolích),
- podporuje klienty v zapojení do běžného života (vztahy, práce, vzdělání, bydlení, hospodaření s financemi, péče o sebe a domácnost, volný čas),
- poskytuje informace, pomoc při rozhodování, doprovody, podporu, pomoc v životní krizi, pomocí nácviků a rozhovorů rozvíjí schopnosti a dovednosti klienta,
- pracuje také s rodinou klienta a jeho okolím,
- podporuje skupinová setkávání,
- podporou klienta se snaží omezit nutnost hospitalizací, případně jej doprovází během pobytu v nemocnici a při přechodu z hospitalizace.

více

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o. p. s.
Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o. p. s.


Sociální služba

tlumočnické služby

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

osoby se sluchovým postižením, (osoby neslyšící, nedoslýchavé, ohluchlé, využívající kochleární implantát)

Věková skupina

bez omezení věku

Adresa zařízení

28. října 286/10, Ostrava
(2. patro)

Posláním organizace je poskytovat tlumočení, základní poradenství a obecně prospěšné aktivity občanům se sluchovým postižením profesionálním způsobem na území celého Moravskoslezského kraje a šířit osvětu široké veřejnosti, která pomůže překonávat komunikačních bariéry. Hlavní vizí organizace je pomoc osobám se sluchovým postižením se plnohodnotně zapojit do běžného i společenského života.

Organizace zajišťuje tlumočnickou službu a základní sociální poradenství občanům se sluchovým postižením v běžném každodenním životě, pomáhá jim tak překonat komunikační bariéry (využitím tlumočníka či přepisovatele) a získat potřebné informace pro uplatňování svých práv a oprávněných zájmů. V rámci projektu se také vychází ze zákona č. 384/2008 Sb. o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, podle kterého mají osoby se sluchovým postižením nárok na tlumočníka do komunikačního systému dle vlastního výběru a bezplatně jej využít například při návštěvě lékaře, na úřadech, či při vyřizování dalších nezbytných záležitostí. Tlumočnická služba působí preventivně, pomáhá nejen odstraňovat komunikační bariéry, ale předchází situacím, kdy neplnohodnotná komunikace může lidem se sluchovým postižením způsobit těžce zvladatelné situace a problémy nebo je dokonce izolovat.

Organizace nad rámec svých hlavních činností pořádá pro cílovou skupinu další různorodé aktivity, např. kurzy odezírání, kurzy znakované češtiny, besedy, ples, turistické výlety, tlumočené exkurze či prohlídky. Organizace realizuje osvětové aktivity pro širokou veřejnost.

Vedle osob se sluchovým postižením je sociální služba také poskytována rodinným příslušníkům či přátelům, a to vždy ve prospěch klienta. Služba je poskytována zdarma.

více

Cesta bez barier, z. s.
Cesta bez barier, z. s.


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením

Věková skupina

Adresa zařízení

Malý Koloredov 811, Frýdek-Místek

Spolek Cesta bez barier zajišťuje službu alternativní přepravy lidem se zdravotním postižením a lidem, kteří se stanou imobilními krátkodobě v důsledku úrazu, choroby, či z jiného důvodu. K přepravě je využíváno vozidlo, které je vybaveno elektronickou výsuvnou sedačkou a elektronickou zdvižnou plošinou. Díky tomu mají lidé využívající tuto přepravu možnost zajistit si další potřebné služby nebo aktivity i mimo svůj domov. Spolek Cesta bez barier dopravuje své klienty do škol, zdravotnických zařízení, veřejnoprávních institucí, do kulturních a sportovních zařízení, za soukromými aktivitami apod.

více

Charita Frýdek-Místek
Denní centrum Maják


Sociální služba

centra denních služeb

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

Osoby s duševním onemocněním nebo v kombinaci s lehkým mentálním postižením

Věková skupina

od 18–65 let

Adresa zařízení

F. Čejky 450, Frýdek-Místek

Denní centrum Maják pracuje s lidmi s duševním onemocněním nebo v kombinaci s lehkým mentálním postižením. Nabízí těmto lidem prostor a bezpečné prostředí, kde mohou trávit aktivně a smysluplně svůj volný čas, navazovat nové nebo rozvíjet své sociální kontakty. Nabízené aktivity jim umožňují procvičovat jejich stávající dovednosti a schopnosti, nebo naučit se něčemu novému.

více

Žirafa - Integrované centrum Frýdek-Místek, p. o.
Denní stacionář


Sociální služba

denní stacionáře

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

osoby s mentálním postižením

Věková skupina

od 11–64 let

Adresa zařízení

Fibichova 469, Frýdek-Místek

Služba denní stacionář je rozdělena do tří oddělení – oddělení zvýšené péče, oddělení denního pobytu a oddělení dílen. Denní stacionář nabízí uživatelům širokou paletu činností odpovídající různorodosti jejich speciálních potřeb.
Kapacita: 60 lůžek

více

Slezská diakonie
EFFATHA Frýdek-Místek


Sociální služba

sociálně terapeutické dílny

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

osoby s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, popř. s přidruženým postižením (tělesné, sluchové, zrakové, psychické)

Věková skupina

18–64 let

Adresa zařízení

tř. T. G. Masaryka 1101, Frýdek-Místek

Sociálně terapeutické dílny podporují dospělé osoby s mentálním postižením v tom, aby si udržely, obnovily či získaly pracovní a sociální návyky a dovednosti potřebné k osamostatnění se, zařazení do běžného života a k uplatnění na trhu práce. Cílem poskytované služby je uživatel, který plánovanou a individuální podporou dosáhne rozvoje dovedností souvisejících s pracovním životem a samostatností.

více

Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o. p. s.
Handicap centrum škola života Frýdek-Místek, o. p. s.


Sociální služba

denní stacionáře

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby se zrakovým postižením

Věková skupina

16–64 let

Adresa zařízení

Mozartova 2313, Frýdek-Místek

Služba je určena lidem po ukončení základní školní docházky do stáří, zejména pro ty, kteří jsou již delší dobu doma a mají zájem o začlenění do kolektivu. Cílem služby je integrace do běžné společnosti, udržování a prohlubování sociálních kontaktů, nácvik sebeobslužných činností a celoživotní vzdělávání. Součástí služby jsou ergoterapeutické dílny (keramická, tkalcovská, košíkářská, výtvarná, vyšívací – strojové vyšívání, výroba mýdel, svíček, koupelových solí, šitých výrobků, tašek, drátkování).
Provozní doba: v pracovních dnech 6:00-16:00 hodin
Kapacita: 25 míst

více

Žirafa - Integrované centrum Frýdek-Místek, p. o.
Chráněné bydlení


Sociální služba

chráněné bydlení

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

osoby s mentálním postižením

Věková skupina

19–64 let

Adresa zařízení

Fibichova 469, Frýdek-Místek

Služba chráněné bydlení podporuje uživatele v rozvoji dovedností a především soběstačnosti tak, aby se dokázali sami o sebe postarat a dokázali zvládat zátěžové situace v běžném životě. Cílem služby je podpořit klienta natolik, aby mohl časem bydlet samostatně.

více

Náš svět, p. o., pobočka Frýdek-Místek
Chráněné bydlení


Sociální služba

chráněné bydlení

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením v kombinaci s chronickým duševním onemocněním

Věková skupina

od 19-64 let

Adresa zařízení

Jaroslava Lohrera 779, Frýdek-Místek
73801(Chráněné bydlení ve Frýdku-Místku je poskytováno v bytových jednotkách a bytech na adresách: Jaroslava Lohrera779, Frýdek-Místek a ul. Horymírova 2287, Frýdek-Místek)

Posláním chráněného bydlení Náš svět, příspěvková organizace ve Frýdku-Místku je poskytovat každodenní pobyt a aktivní podporu lidem s mentálním postižením, lidem s kombinovaným postižením a lidem s mentálním postižením v kombinaci s chronickým duševním onemocněním, kteří potřebují přiměřenou podporu jiné osoby za účelem sociálního začleňování a chtějí žít způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky. Podpora spočívá v přípravě na samostatné bydlení, v upevňování a rozvoji samostatnosti, v respektování individuálních potřeb a zachování lidských práv a důstojnosti.

více

1234 

Všechny aktuality