hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Charita Frýdek-Místek
Centrum Pramínek


Sociální služba

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

děti a mládež od 6–26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiny s dítětem/dětmi, etnické menšiny

Věková skupina

Adresa zařízení

Míru 1345, Frýdek-Místek

Centrum Pramínek je sociálně aktivizační služba, která pomáhá rodinám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci. Služba podporuje klienty ve snaze řešit jejich problémy a zlepšit tak jejich současný stav; nácviky a podporou se snaží rozvíjet jejich rodičovské schopnosti, dětem pomáhá osvojovat si základní návyky a rozvíjet své sociální dovednosti. Spolupráce funguje na principu vzájemného respektu a důvěry.

více

Spolu pro rodinu, z. s.
Centrum pro náhradní rodinnou péči Frýdek-Místek


Sociální služba

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

pěstounské rodiny, náhradní rodinná péče

Věková skupina

Adresa zařízení

Zámecké náměstí 26, Frýdek-Místek
73801

Organizace dlouhodobě pracuje s rodinami a dětmi. Pracoviště ve Frýdku-Místku se zaměřuje především na podporu aktivit spojených s náhradní rodinnou péčí, doprovází pěstounské rodiny. Cílem organizace je utváření podmínek pro harmonický vývoj dětí v náhradní rodinné péči a podpora povědomí odborné i laické veřejnosti o náhradním rodičovství. Mottem organizace je přesvědčení, že každé dítě má právo vyrůstat v rodině a proto rozvíjí i další aktivity na podporu rodičovství, dětí a mládeže.

více

Centrum sociálních služeb Ostrava
Centrum sociálních služeb Ostrava


Sociální služba

domy na půl cesty

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

osoby opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče

Věková skupina

do 26 let věku

Adresa zařízení

Antonínovo náměstí 92, Frýdek-Místek (kancelář)

Předmětem činnosti služby jeposkytovaní ubytování a podpory při vstupu do samostatného života mladým dospělým ve věku 18 až 26 let, kteří opouštějí zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, odcházejí z pěstounské péče, jsou propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody nebo nemají vhodné zázemí v rodině, s hlavním cílem začlenění uživatelů do běžné společnosti. Služba je poskytována za úhradu a na přechodnou dobu, zpravidla na období jednoho roku s možností prodloužení.
Kapacita: 9 lůžek ve 3 samostatných bytových jednotkách.

více

Charita Frýdek-Místek
Doučování Charita Frýdek-Místek


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

děti a mládež

Věková skupina

1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ, SOU

Adresa zařízení

Míru 1344, Frýdek-Místek
738

Cílem je vytvoření a upevnění návyků dítěte, které souvisí s pravidelnou školní přípravou. Snahou je pomáhat dětem v jejich cestě za vzděláním, podporovat je, motivovat a provázet. Prioritou je, aby do rodiny docházel dlouhodobě jeden doučovatel, který bude s dítětem v průběhu celého školního roku pracovat. Doučování probíhá minimálně 1x týdně po dobu 1 hodiny na území města Frýdku-Místku. Zásadou je respekt k individualitě každého dítěte.

více

Jesle Frýdek-Místek, p. o.
Jesle Frýdek-Místek, p. o. (dětské skupiny Koťátka, Kuřátka, Broučci)


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

Děti

Věková skupina

od 1 roku do 3 let

Adresa zařízení

Brožíkova 40, Frýdek-Místek

Jesle poskytují pravidelnou péči o děti od 1 do 3 let věku ve třech dětských skupinách. Umožňují docházku v rozsahu nejméně 6 hod denně každý pracovní den v týdnu. Péče je poskytována mimo domácnost dítěte a je zaměřena na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Zařízení přispívá k lepšímu sladění práce a rodiny, především díky flexibilitě otevírací doby, která je často přizpůsobena právě potřebám rodičů.
Jesle:
- pomáhají s postupným návratem rodičů do práce, rodič je může využít ve dnech, kdy to potřebuje,
- díky menším skupinkám umožňují individuální přístup k dítěti,
- usnadňují adaptaci dítěte díky rodinnému prostředí a věkovému rozpětí v kolektivu,
- jsou flexibilní a finančně dostupné,
- obohacují nabídku služeb péče o děti ve věku od 1–3 roky,
- rodiče mohou uplatnit slevu na dani za každé dítě v jeslích (školkovné).

více

Charita Frýdek-Místek
Klub Nezbeda


Sociální služba

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

děti a mládež od 6 - 20 let ohrožené nežádoucími jevy, etnické menšiny

Věková skupina

6-20 let

Adresa zařízení

Klubovna Frýdek - Husova 3293; klubovna Místek - F. Čejky 450, Frýdek-Místek

Nízkoprahové zařízení Klub Nezbeda nabízí dětem a mládeži z Frýdku-Místku důvěrné a bezpečné prostředí pro zvládnutí jejich životní etapy a aktuálních situací. Pracovnice Klubu Nezbeda jim pomáhají orientovat se ve vztazích mezi vrstevníky, v problémech ve škole a jiných osobních záležitostech a společně hledají optimální řešení. Součástí nabídky jsou aktivity, příležitosti, motivace a podpora, které jim pomohou získat zkušenosti a nové dovednosti ke zvládání těchto životních situací.

více

Statutární město Frýdek-Místek
Klub Semafor


Sociální služba

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

děti a mládež ve věku 14–26 let ohrožené nežádoucími jevy

Věková skupina

14-26 let

Adresa zařízení

Kostikovo náměstí 647, Frýdek-Místek

Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klubu Semafor je vytvořit bezpečné podmínky a prostředí, kde můžeme se vzájemnou důvěrou a respektem řešit různé životní situace, ve kterých potřebuje uživatel radu nebo pomoc, kde se může potkat s kamarády a svoje nesnáze sdílet i s nimi. Zaměřujeme se rovněž na vyhledávání potencionálních uživatelů (terénní forma služby).

více

RENARKON, o. p. s.
Kontaktní a poradenské centrum Frýdek-Místek


Sociální služba

kontaktní centra

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Věková skupina

od 11 let věku

Adresa zařízení

Malé náměstí 104, Frýdek-Místek

Posláním služby je pomáhat lidem v obtížné životní situaci související s užíváním návykových látek, včetně alkoholu a léků, s hraním hazardních her, sázením či jiným závislostním chováním, a jejich blízkým a ochrana veřejnosti před negativními dopady spojenými s užíváním návykových látek. Cílem služby je snížení rizikového chování klientů a zvýšení jejich informovanosti o rizicích spojených s užíváním návykových látek, stabilizace a zlepšení jejich sociálního, zdravotního a duševního stavu, zvýšení motivace ke změně situace a ukončení či snížení užívání návykových látek.

více

Krizové centrum Ostrava, z. s.
Krizové centrum Ostrava, z. s.


Sociální služba

krizová pomoc

Forma poskytování

pobytová, ambulantní, terénní

Cílová skupina

osoby v krizi, osoby starší 15 let (u pobytové služby 18 let), které se ocitly v náročných životních situacích bezprostředně ohrožujících jejich psychické zdraví, osoby, které jsou ohrožené zhoršením duševního onemocnění, rodiny s dítětem/dětmi, oběti trestného činu.

Věková skupina

od 15 let (u pobytové služby od 18 let)

Adresa zařízení

Ruská 94/29, Ostrava-Vítkovice

Krizové centrum Ostrava poskytuje okamžitou psychosociální a terapeutickou pomoc. Pomoc je dostupná nepřetržitě a bezplatně, a lze jí v případě potřeby kontaktovat okamžitě a bez doporučení. Výhodu je, že je že služba je dostupná nepřetržitě 7 dní 24 hodin. Služby jsou poskytovány, buď v ambulantní podobě tzn., že klient může kdykoliv přijet do Ostravy, nebo mohou pracovníci terénního týmu po domluvě přijet za klientem domů. Terénní tým je aktuálně dostupný ve vybraných dnech od 12 do 20:00 po předchozí telefonické domluvě. Dostupnost terénního týmu je buď v řádu několika hodin po kontaktu pokud to aktuální vytíženost týmu dovolí, nejpozději však do 48 hodin po kontaktování (tel.: 725 075 824). V případě potřeby je po odborném vyhodnocení situace možné krátkodobě zajistit i pobyt na lůžku. Krizové centrum Ostrava není zdravotnické zařízení, tudíž nelze očekávat aplikaci léků, injekcí apod.

více

z. s., Filadelfie
Nízkoprahový klub U-kryt


Sociální služba

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

děti a mládež od 7–18 let ohrožené nežádoucími jevy, osoby vedoucí rizikový způsob života nebo které jsou tímto způsobem života ohroženy, etnické menšiny

Věková skupina

7-18 let

Adresa zařízení

Jiřího z Poděbrad 3109, Frýdek-Místek

Nízkoprahový klub U-kryt poskytuje služby dětem a mládeži v nepříznivé životní situaci. Pomáhá jim tyto životní situace zvládat, podporuje je v samostatnosti a začlenění do společnosti, společně s nimi hledá cesty vedoucí ke zkvalitnění jejich života. Vytváří podmínky pro smysluplné trávení volného času a usiluje o pozitivní změny v životním stylu dětí a mládeže.

více

123 

Všechny aktuality