hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Centrum nové naděje, z. ú.
Občanská poradna


Sociální služba

odborné sociální poradenství

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, osoby, které vedoucí rizikový způsob života nebo jsou jím ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi, senioři

Věková skupina

od 18 let věku

Adresa zařízení

Palackého 129, Frýdek-Místek

Posláním občanské poradny je poskytovat informace, rady a pomoc všem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí. Cílem je umožnit lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace, řešit ji prostřednictvím bezplatných, nestranných, nezávislých a diskrétních informací. Občanská poradna poskytuje odborné sociální poradenství v oblasti sociálních dávek, sociálních služeb, pracovně-právních vztahů a zaměstnanosti, bydlení, rodiny a mezilidských vztahů, občanskoprávních vztahů, problematiky zadlužování občanů, ochrany spotřebitele, právního systému ČR, občanských soudních řízení a jejich alternativ, trestního práva a ochrany základních práv a svobod. Občanská poradna poskytuje i sociálně-terapeutickou činnost. Konkrétní pomoc občanské poradny spočívá v telefonické, osobní komunikaci;
e-mailové a dopisové komunikaci; v poskytnutí sociálního a základního právního poradenství; v pomoci při vypracování písemných žádostí a podání.

více

Pedagogicko-psychologická poradna, p. o.
Pedagogicko-psychologická poradna, p. o.


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

Věková skupina

Adresa zařízení

Palackého 130, Frýdek-Místek

Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje poradenské služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Mezi standardní činnosti poradny patří:
- komplexní nebo zaměřená psychologická a speciálně pedagogická diagnostika,
- psychologická a speciálně pedagogická intervence,
- informační a metodická činnost a příprava podkladů pro vzdělávací opatření a dokumentace.

více

Slezská diakonie
Poradna rané péče EUNIKA


Sociální služba

raná péče

Forma poskytování

terénní

Cílová skupina

Cílovou skupinou rané péče je rodina s dítětem se zdravotním postižením či potížemi ve vývoji od jeho narození do dovršení 7 let. Jedná se o: • dítě s mentálním, s tělesným a kombinovaným postižením nebo s poruchami autistického spektra (i v kombinaci se smyslovým postižením, pokud smyslové postižení není pro jeho vývoj určující), • dítě se zaostávajícím nebo nerovnoměrným vývojem v tělesné, psychické oblasti, • dítě na doporučení lékaře s ohroženým vývojem ze zdravotních důvodů (např. předčasný porod, nízká porodní váha).

Věková skupina

děti do 7 let věku

Adresa zařízení

Masarykovo nám. 6/5, Karviná-Fryštát
73301

Posláním Poradny rané péče EUNIKA je podpora rodiny s dítětem se zdravotním postižením či potížemi ve vývoji od jeho narození do dovršení 7 let. Poradenstvím v oblasti vývoje dítěte a sociálním poradenstvím posilujeme schopnosti celé rodiny s cílem, aby rodina uměla rozpoznat, pochopit a naplnit potřeby svého dítěte, aby dítě mohlo vyrůstat v rodině, navštěvovat volnočasové a školské zařízení a postupně se začleňovat do přirozeného sociálního prostředí.
Cílem rané péče je pomáhat rodičům (a jiným pečujícím osobám) poznat, pochopit a naplnit potřeby svého dítěte. Nalézt nejvhodnější postupy pro rozvoj jeho vědomostí, komunikace, sebeobsluhy, motoriky a socializace. Řešit problematiku školní a předškolní výchovy dětí se zdravotním postižením a napomoci rodinám se získáním potřebných dávek a kompenzačních pomůcek, které jim usnadní každodenní život. Rovněž chceme být pro rodiny oporou v potřebě získávání kontaktů na odborníky, specialisty a případné spolky, ve kterých se mohou vzájemně sdružovat.
Služba je poskytována ve městech Karviná, Orlová, Frýdek-Místek a Frenštát pod Radhoštěm a v jejich okolních obcích

více

Slezská diakonie
Program pro pěstounské rodiny, pobočka Frýdek-Místek


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

rodina s dítětem v náhradní rodinné péči (pěstouni, poručníci, pěstouni na přechodnou dobu, adoptivní rodiče)

Věková skupina

Adresa zařízení

Kostikovo nám. 646, Frýdek-Místek

Posláním Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie je podpora a provázení rodin při výkonu náhradní rodinné péče tak, aby děti v těchto rodinách měly odpovídající péči s ohledem na jejich potřeby, zájmy a původní rodinné a společenské prostředí. Hlavním cílem je rodina, která buduje zdravou identitu dítěte v náhradní rodinné péči. Předmětem činnosti je uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, podpora adoptivním rodinám a propagace náhradní rodinné péče.

více

Slezská diakonie
Projekt Housing first


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

Věková skupina

Adresa zařízení

Na Poříčí 595, Frýdek-Místek

Web

Hlavním cílem projektu je ukončení bezdomovectví a aktivní a cílená podpora a spolupráce s cílovou skupinou, která povede ke zvýšení její schopnosti řádně obývat pronajaté byty a dlouhodobě si je udržet. Podpora je poskytována jednotlivcům, párům nebo rodinám včetně osob s duševním onemocněním podle jejich individuálních potřeb.

více

Charita Frýdek-Místek
Rebel


Sociální služba

terénní programy

Forma poskytování

terénní

Cílová skupina

děti a mládež od 6–20 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Věková skupina

6-20 let

Adresa zařízení

Husova 3294, Frýdek-Místek

Služba pracuje s dětmi a mládeží v různých lokalitách města Frýdek-Místek. Snahou je vytvoření bezpečného prostoru, kde děti mohou sdílet své starosti, radosti a vše, co je pro ně v životě důležité.

více

Centrum psychologické pomoci
Rodinná a manželská poradna Frýdek-Místek


Sociální služba

odborné sociální poradenství

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

děti a mládež od 6–26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby v krizi, rodiny s dítětem/dětmi, pěstounské a náhradní rodiny

Věková skupina

Adresa zařízení

F. Čejky 427, Frýdek-Místek

Zařízení poskytuje odborné sociální poradenství v oblasti partnerských a manželských vztahů, rozvodové a porozvodové poradenství, pomáhá řešit konflikty v rodině, výchovné problémy s dětmi, mezigenerační rodinné problémy, individuální problémy. Služby jsou bezplatné, zájemci nepotřebují žádné doporučení. Klientem může být jedinec, partneři nebo manželé a rodiny s dětmi.
Dále poskytuje doprovázení pěstounských rodin, přípravu a psychologické posouzení žadatelů o náhradní rodinnou péči a odborné psychologické poradenství náhradním rodinám.

více

Slezská diakonie
SÁRA Frýdek-Místek, Azylový dům pro matky s dětmi


Sociální služba

azylové domy

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

osoby bez přístřeší

Věková skupina

matky od 18 let s nezaopatřenými dětmi

Adresa zařízení

Bruzovská 328, Frýdek-Místek

Středisko SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro matky s dětmi,  poskytuje dočasné ubytování matkám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba se snaží individuální podporou řešit jejich situaci tak, aby se mohly začlenit do běžné společnosti a nalezly vhodné bydlení. Služba je určena matkám ve věku od 18 let s nezaopatřenými dětmi, ženám, kterým bylo soudně svěřeno do péče jedno nebo více dětí a těhotným ženám od 8. měsíce těhotenství, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba není určena osobám, které jsou zcela imobilní.

více

Slezská diakonie
Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením


Sociální služba

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, terénní programy

Forma poskytování

Cílová skupina

osoby s mentálním, tělesným postižením, DMO, kombinovaným postižením a s poruchami autistického spektra

Věková skupina

od 3 do 20 let

Adresa zařízení

Kašparova 2978/1, Karviná-Hranice
73301

Cílem služby je dosáhnout toho, aby uživatelé podle svých potřeb, schopností a přání:
- zvládali pečovat o sebe sama
- vykonávali praktické činnosti, např.: běžné domácí práce, obsluhovali PC, telefon, připravovali jídla apod.
- zdokonalovali se v komunikačních dovednostech
- zvládali nákupy, byli v kontaktu s vrstevníky a širším společenským prostředím
- prohloubili logické uvažování a abstraktní myšlení potřebné při běžných činnostech

více

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - pracoviště Ostrava


Sociální služba

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

Osoby se sluchovým postižením, rodiny s dítětem/dětmi

Věková skupina

0-18 let

Adresa zařízení

Novinářská 1113/3, Ostrava

Cílem sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je vytvoření podmínek pro přijetí dítěte s postižením v rodině. Služba pracuje na posílení sociálních a komunikačních dovedností dětí i rodičů. Neméně významná je podpora rodiny s dítětem s těžkým smyslovým nebo kombinovaným postižením, která vede k samostatnosti v péči o dítě, při jeho výchově a vzdělávání. V rámci činnosti sociálně aktivizačních služeb v Ostravě probíhají pravidelně programy a setkávání pro rodiny s dětmi, individuální konzultace ambulantní či terénní formou.

více

123 

Všechny aktuality