hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Modrý kříž v České republice
Poradna Modrého kříže v ČR - Frýdek-Místek


Sociální služba

odborné sociální poradenství

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

Věková skupina

od 15 let věku

Adresa zařízení

Malý Koloredov 811, Frýdek-Místek
73801

Služby jsou poskytovány osobám starším 15 let ohroženým závislostí na alkoholu, jiných návykových látkách a hráčských aktivitách, jejich rodinným příslušníkům a blízkým osobám. Poradna prostřednictvím služeb nabízí individuální, párové a skupinové terapie, dále zprostředkování odborné péče v oblasti psychologie a psychiatrie. V rámci služby odborné sociální poradenství je poskytována pomoc těm, kteří aktuálně řeší problém se závislostí nebo nadměrným užíváním alkoholu, nealkoholových drog a také aktivním gamblerům.

více

Modrý kříž v České republice
Poradna Modrého kříže v ČR – Frýdek-Místek


Sociální služba

služby následné péče

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

Věková skupina

od 18 let věku

Adresa zařízení

Malý Koloredov 811, Frýdek-Místek

Služby následné péče jsou určeny závislým osobám, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují bez odborné pomoci. V rámci této služby jsou realizovány kromě individuálních terapií také terapeutické skupiny pro vzájemnou podporu a sdílení zkušeností.

více

ONŽ - Pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s.
Poradna pro ženy a dívky Frýdek-Místek


Sociální služba

odborné sociální poradenství

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

osoby v krizi (ženy a dívky, které se ocitly v tíživé životní situaci, těhotné ženy, svobodné a osamělé matky, sociálně potřebné rodiny), osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou jimi ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi, děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy

Věková skupina

dorost (16–18 let), mladí dospělí (19–26 let), dospělí (27–64 let), mladší senioři (65–80 let)

Adresa zařízení

Malý Koloredov 811, Frýdek-Místek
(zvonek v části B číslo 24, 4. patro)

Facebook: https://www.facebook.com/linkaprozenyadivky
https://www.instagram.com/poradnaprozeny/
Linka pro ženy a dívky: 603 210 999 (Po, St, Pá: 8:00-20:00 hod.)

Zařízení umožňuje předcházet sociálnímu vyloučení žen a dívek, které jsou v nepříznivé sociální situaci z důvodu neplánovaného těhotenství, narušených rodinných vztahů, potřeby zajištění dočasného bydlení pro sebe i své děti či se nedokážou orientovat v sociálně právních nárocích. Poradna poskytuje materiální výpomoc těhotným ženám a matkám. Provozuje také přednáškový program pro školy – Rodinná a sexuální výchova.

více

Armáda spásy v České republice, z. s.
Prevence bezdomovectví Frýdek-Místek


Sociální služba

terénní programy

Forma poskytování

terénní

Cílová skupina

osoby bez přístřeší

Věková skupina

od 18 let

Adresa zařízení

Československé armády 797, Frýdek-Místek

Posláním sociální služby Prevence bezdomovectví ve Frýdku-Místku je nabídnout individuální podporu a pomoc v nepříznivé sociální situaci jednotlivcům a rodinám ohroženým ztrátou bydlení nebo u nichž ke ztrátě bydlení již došlo. Sociální služba podporuje uživatele v aktivní účasti při řešení jeho nepříznivé životní situace, kdy rozvíjí jeho schopnosti a dovednosti při uplatňování svých práv, oprávněných zájmů a při vyřizování osobních záležitostí s cílem opětovného začlenění do společnosti a snížení rizika spojeného s dosavadním způsobem života.

více

Probační a mediační služba ČR, Frýdek-Místek
Probační a mediační služba ČR, Frýdek-Místek


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

Věková skupina

Adresa zařízení

Politických obětí 128, Frýdek-Místek

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

více

Slezská diakonie
Projekt Housing first


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

Věková skupina

Adresa zařízení

Na Poříčí 595, Frýdek-Místek

Web

Hlavním cílem projektu je ukončení bezdomovectví a aktivní a cílená podpora a spolupráce s cílovou skupinou, která povede ke zvýšení její schopnosti řádně obývat pronajaté byty a dlouhodobě si je udržet. Podpora je poskytována jednotlivcům, párům nebo rodinám včetně osob s duševním onemocněním podle jejich individuálních potřeb.

více

Slezská diakonie
SÁRA Frýdek-Místek, Azylový dům pro matky s dětmi


Sociální služba

azylové domy

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

osoby bez přístřeší

Věková skupina

matky od 18 let s nezaopatřenými dětmi

Adresa zařízení

Bruzovská 328, Frýdek-Místek

Středisko SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro matky s dětmi,  poskytuje dočasné ubytování matkám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba se snaží individuální podporou řešit jejich situaci tak, aby se mohly začlenit do běžné společnosti a nalezly vhodné bydlení. Služba je určena matkám ve věku od 18 let s nezaopatřenými dětmi, ženám, kterým bylo soudně svěřeno do péče jedno nebo více dětí a těhotným ženám od 8. měsíce těhotenství, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba není určena osobám, které jsou zcela imobilní.

více

Slezská diakonie
SÁRA Frýdek-Místek, Azylový dům pro ženy


Sociální služba

azylové domy

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

osoby bez přístřeší

Věková skupina

od 18 let

Adresa zařízení

Bruzovská 328, Frýdek-Místek

Posláním střediska SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro ženy, je poskytovat dočasné ubytování ženám ve věku od 18 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba podporuje klientky v řešení jejich individuální situace tak, aby nalezly vhodné bydlení a začlenily se do běžné společnosti. Služba není určena ženám vyžadujícím bezbariérový přístup, nebo ženám závislým na pomoci druhé osoby v úkonech péče o vlastní osobu.

více

Slezská diakonie
SÁRA Frýdek-Místek, Noclehárna pro ženy


Sociální služba

noclehárny

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

osoby bez přístřeší

Věková skupina

od 18 let

Adresa zařízení

Bruzovská 328, Frýdek-Místek

Posláním služby noclehárna střediska SÁRA Frýdek-Místek je poskytovat podporu ženám, které se ocitly
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Využitím hygienického zařízení, přenocování
a poskytnutím základního sociálního poradenství usiluje služba o začlenění klientek do běžného života
a řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba je určena ženám ve věku od 18 let, které se ocitly
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, a které mají osobní zájem aktivně řešit svou situaci.

Služba není určena ženám, které:
- nejsou schopny pohybu bez cizí pomoci nebo potřebují bezbariérové prostředí
- jsou nesoběstačné v základních životních úkonech (vykonání osobní hygieny)
- vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu vyžadují hospitalizaci
- jsou pod vlivem alkoholu (nad 1 ‰ alkoholu v dechu) nebo jiných omamných látek

Poskytování služby je každý den od 19:00 - 6:45 hodin. Provozní doba kanceláře sociálního pracovníka 7:00 - 9:00.

více

Slezská diakonie
SÁRA Frýdek-Místek, Sociální rehabilitace


Sociální služba

sociální rehabilitace

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

osoby bez přístřeší nebo osoby, které jsou ohroženy ztrátou bydlení

Věková skupina

od 18 let

Adresa zařízení

Bruzovská 328, Frýdek-Místek

Sociální služba SÁRA Frýdek-Místek, sociální rehabilitace, je určena osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, nebo jsou ohroženy ztrátou bydlení. Sociální rehabilitace rozvíjí schopnosti a dovednosti klientů, posiluje návyky a umožňuje nácvik výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností vedoucích k sociálnímu začlenění. Cílem poskytované služby je klient, který získá dovednosti a návyky, které mu umožňují vést v rámci svých možností běžný samostatný život.

více

123 

Všechny aktuality