hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Penzion pro seniory Frýdek-Místek, p. o.
Odlehčovací služby


Sociální služba

odlehčovací služby

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením

Věková skupina

od 50 let

Adresa zařízení

Lískovecká 86, Frýdek-Místek

Prostřednictvím pobytové odlehčovací služby je poskytována podpora a pomoc lidem se sníženou soběstačností, kteří jsou závislí na pomoci pečující osoby a jinak žijí ve svém přirozeném prostředí. Tím je umožněno pečující osobě využití nezbytného odpočinku.
Kapacita: odlehčovací služba 4 místa

více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o. p. s.
Osobní asistence Frýdecko-Místecko


Sociální služba

osobní asistence

Forma poskytování

terénní

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením, senioři

Věková skupina

od 6 let

Adresa zařízení

Kolaříkova 2185, Frýdek-Místek

Posláním osobní asistence je individuálně pomáhat osobám se zdravotním postižením a seniorům překonávat jejich nepříznivou sociální situaci způsobenou změnou zdravotního stavu nebo vysokým věkem, a to prostřednictvím služeb kvalifikovaného osobního asistenta. Osobní asistent uživatele podporuje a provází v jeho přirozeném prostředí a pomáhá mu k soběstačnosti a schopnosti se plnohodnotně zapojit do běžného života.

více

Penzion pro seniory Frýdek-Místek, p. o.
Pečovatelská služba


Sociální služba

pečovatelská služba

Forma poskytování

terénní

Cílová skupina

senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením

Věková skupina

od 27 let

Adresa zařízení

Lískovecká 86, Frýdek-Místek

Pečovatelská služba je poskytována s cílem pomáhat uživatelům v uspokojování potřeb, které si nejsou schopni zajistit sami nebo za pomoci svých rodinných příslušníků. Rozsah a způsob podpory vychází z individuálních potřeb, zájmů a cílů uživatelů. Podpora je zaměřena na aktivní působení na uživatele, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí a žít důstojným způsobem života. Služba usiluje o odbornost, bezpečí a zajištění ochrany práv uživatelů.

více

Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, p. o.
Pečovatelská služba


Sociální služba

pečovatelská služba

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny, kde se narodily současně tři a více dětí

Věková skupina

bez omezení věku

Adresa zařízení

Zámecká 1266, Frýdek-Místek

Pečovatelská služba je poskytována na území města Frýdek-Místek lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, potřebují pomoc a podporu tam, kde se jim již nedostává vlastních sil a schopností a není možné tuto pomoc zajistit z jiných dostupných zdrojů. Pečovatelská služba zajišťuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a pomoc při osobní hygieně v domácnosti nebo ve střediscích osobní hygieny.

více

Penzion pro seniory Frýdek-Místek, p. o.
Penzion pro seniory Frýdek-Místek, p. o.


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

Věková skupina

Adresa zařízení

Lískovecká 86, Frýdek-Místek

Byty v penzionu pro seniory jsou určeny zejména seniorům a osobám, jejichž životní poměry vyžadují řešení nepříznivé sociální situace a přitom zdravotní stav nevyžaduje komplexní zdravotní péči a umožňuje vést poměrně samostatný způsob života za předpokladu, že jim budou poskytnuty sociální služby potřebné vzhledem k jejich věku a závislosti na pomoci jiné osoby.
Žádost o přidělení bytu se vyřizuje na Magistrátu města Frýdku-Místku, odbor sociálních služeb, Radniční 1149, kancelář č. 210, tel. 558 609 189.
Kapacita: 156 bytových jednotek

více

Podané ruce - osobní asistence
Podané ruce - osobní asistence


Sociální služba

osobní asistence

Forma poskytování

terénní

Cílová skupina

osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, senioři

Věková skupina

od 1 roku věku

Adresa zařízení

Malý Koloredov 811, Frýdek - Místek
(Sídlo služby: Zborovská 465, Frýdek-Místek)

Hlavním posláním služby osobní asistence je odstranit bariéry vyplývající ze zdravotního hendikepu či fyziologických změn ve stáří tak, aby zdravotně hendikepovaní a senioři mohli žít ve svém přirozeném prostředí s důrazem na zachování jejich lidské důstojnosti. Osobní asistence je službou aktivizační, což znamená, že klient není pouze jejím pasivním uživatelem, ale službu řídí sám a na vykonávání činností se v rámci svých možností spolupodílí. S pomocí osobních asistentek, prostřednictvím různých technik
a činností jsou klienti motivováni ke spolupráci na každodenních činnostech v rozsahu, který jim jejich věk či postižení umožní. Tím se posiluje jejich fyzická a psychická kondice, a díky tomu mohou zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí.

V rámci poskytování služby jsou zajišťovány tyto aktivity:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně
- pomoc při zajištění stravy včetně podání stravy
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
- aktivizační činnosti: aktivizace paměti a udržování komunikačních dovedností – prohlížení fotek, čtení/předčítání, luštění křížovek, komunikace o stávajícím dění, procvičování komunikace, procvičování jemné motoriky, protahování končetin atd.
- pomoc s péčí o osobu v době nepřítomnosti členů rodiny
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- zajištění doprovodu k lékaři, na úřady, na procházky kolem domu a do blízkého okolí, případně na různé volnočasové aktivity (výstavy, knihovna apod.)

více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o. p. s.
Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek


Sociální služba

odborné sociální poradenství

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením, senioři

Věková skupina

od 15 let

Adresa zařízení

Kolaříkova 2185, Frýdek-Místek

Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu zdravotního postižení nebo věku, a tím za aktivní účasti uživatelů přispívat k řešení situace. Služba je poskytována bezplatně na pracovišti ve Frýdku-Místku, odbornými poradci.

více

Andělé Stromu života p. s.
Poradna pro pečující a pozůstalé


Sociální služba

odborné sociální poradenství

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy, Osoby s chronickým onemocněním, Osoby s jiným zdravotním postižením, Osoby v krizi, Rodiny s dítětem/dětmi

Věková skupina

Od dvou let věku dítěte

Adresa zařízení

Kostelní 71/37, Nový Jičín

Pomáhá umírajícím lidem vyrovnat se s jejich těžkou životní situací a rodinným příslušníkům vyrovnat se se ztrátou blízké osoby. Tato služba je poskytována terénní (v domácnosti) i ambulantní formou (v místnosti poskytovatele).
Pracovníci odborného sociálního poradenství jsou zde po všechny lidi:
- kterých se týká umírání a věci, které s tím souvisejí
- zvažují péči o blízkého člověka s nevyléčitelným onemocněním v domácím prostředí
- kteří jsou zarmouceni po smrti blízkého či si nevědí s něčím rady
Nabízí:
- informace, rady a podporu pacientům, pečujícím a pozůstalým
- pomoc při vyřizování záležitostí na úřadech
- individuální intervence a skupinové terapie
- Klub-kavárnu, která poskytuje bezpečný prostor pro setkávání dospělých pozůstalých
- dětský klub Stromeček, který poskytuje bezpečný prostor pro setkávání dětí, které ztratily někoho blízkého
- program pro školky, školy a družiny, který seznamuje děti s hospicovou péčí

více

Slezská diakonie
Projekt Housing first


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

Věková skupina

Adresa zařízení

Na Poříčí 595, Frýdek-Místek

Web

Hlavním cílem projektu je ukončení bezdomovectví a aktivní a cílená podpora a spolupráce s cílovou skupinou, která povede ke zvýšení její schopnosti řádně obývat pronajaté byty a dlouhodobě si je udržet. Podpora je poskytována jednotlivcům, párům nebo rodinám včetně osob s duševním onemocněním podle jejich individuálních potřeb.

více

Charita Frýdek-Místek
Půjčovna pomůcek


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

Věková skupina

Adresa zařízení

Příborská 602, Frýdek-Místek

V rámci půjčovny pomůcek nabízí klientům služeb i veřejnosti možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek pro usnadnění jejich každodenního života.

více

1234 

Všechny aktuality