hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Charita Frýdek-Místek
Centrum Pramínek


Sociální služba

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

děti a mládež od 6–26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, rodiny s dítětem/dětmi, etnické menšiny

Věková skupina

Adresa zařízení

Míru 1345, Frýdek-Místek

Centrum Pramínek je sociálně aktivizační služba, která pomáhá rodinám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé životní situaci. Služba podporuje klienty ve snaze řešit jejich problémy a zlepšit tak jejich současný stav; nácviky a podporou se snaží rozvíjet jejich rodičovské schopnosti, dětem pomáhá osvojovat si základní návyky a rozvíjet své sociální dovednosti. Spolupráce funguje na principu vzájemného respektu a důvěry.

více

Spolu pro rodinu, z. s.
Centrum pro náhradní rodinnou péči Frýdek-Místek


Sociální služba

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

pěstounské rodiny, náhradní rodinná péče

Věková skupina

Adresa zařízení

Zámecké náměstí 26, Frýdek-Místek
73801

Organizace dlouhodobě pracuje s rodinami a dětmi. Pracoviště ve Frýdku-Místku se zaměřuje především na podporu aktivit spojených s náhradní rodinnou péčí, doprovází pěstounské rodiny. Cílem organizace je utváření podmínek pro harmonický vývoj dětí v náhradní rodinné péči a podpora povědomí odborné i laické veřejnosti o náhradním rodičovství. Mottem organizace je přesvědčení, že každé dítě má právo vyrůstat v rodině a proto rozvíjí i další aktivity na podporu rodičovství, dětí a mládeže.

více

Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o. p. s.
Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o. p. s.


Sociální služba

tlumočnické služby

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

osoby se sluchovým postižením, (osoby neslyšící, nedoslýchavé, ohluchlé, využívající kochleární implantát)

Věková skupina

bez omezení věku

Adresa zařízení

28. října 286/10, Ostrava
(2. patro)

Posláním organizace je poskytovat tlumočení, základní poradenství a obecně prospěšné aktivity občanům se sluchovým postižením profesionálním způsobem na území celého Moravskoslezského kraje a šířit osvětu široké veřejnosti, která pomůže překonávat komunikačních bariéry. Hlavní vizí organizace je pomoc osobám se sluchovým postižením se plnohodnotně zapojit do běžného i společenského života.

Organizace zajišťuje tlumočnickou službu a základní sociální poradenství občanům se sluchovým postižením v běžném každodenním životě, pomáhá jim tak překonat komunikační bariéry (využitím tlumočníka či přepisovatele) a získat potřebné informace pro uplatňování svých práv a oprávněných zájmů. V rámci projektu se také vychází ze zákona č. 384/2008 Sb. o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, podle kterého mají osoby se sluchovým postižením nárok na tlumočníka do komunikačního systému dle vlastního výběru a bezplatně jej využít například při návštěvě lékaře, na úřadech, či při vyřizování dalších nezbytných záležitostí. Tlumočnická služba působí preventivně, pomáhá nejen odstraňovat komunikační bariéry, ale předchází situacím, kdy neplnohodnotná komunikace může lidem se sluchovým postižením způsobit těžce zvladatelné situace a problémy nebo je dokonce izolovat.

Organizace nad rámec svých hlavních činností pořádá pro cílovou skupinu další různorodé aktivity, např. kurzy odezírání, kurzy znakované češtiny, besedy, ples, turistické výlety, tlumočené exkurze či prohlídky. Organizace realizuje osvětové aktivity pro širokou veřejnost.

Vedle osob se sluchovým postižením je sociální služba také poskytována rodinným příslušníkům či přátelům, a to vždy ve prospěch klienta. Služba je poskytována zdarma.

více

Centrum sociálních služeb Ostrava
Centrum sociálních služeb Ostrava


Sociální služba

domy na půl cesty

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

osoby opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče

Věková skupina

do 26 let věku

Adresa zařízení

Antonínovo náměstí 92, Frýdek-Místek (kancelář)

Předmětem činnosti služby jeposkytovaní ubytování a podpory při vstupu do samostatného života mladým dospělým ve věku 18 až 26 let, kteří opouštějí zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, odcházejí z pěstounské péče, jsou propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody nebo nemají vhodné zázemí v rodině, s hlavním cílem začlenění uživatelů do běžné společnosti. Služba je poskytována za úhradu a na přechodnou dobu, zpravidla na období jednoho roku s možností prodloužení.
Kapacita: 9 lůžek ve 3 samostatných bytových jednotkách.

více

Cesta bez barier, z. s.
Cesta bez barier, z. s.


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením

Věková skupina

Adresa zařízení

Malý Koloredov 811, Frýdek-Místek

Spolek Cesta bez barier zajišťuje službu alternativní přepravy lidem se zdravotním postižením a lidem, kteří se stanou imobilními krátkodobě v důsledku úrazu, choroby, či z jiného důvodu. K přepravě je využíváno vozidlo, které je vybaveno elektronickou výsuvnou sedačkou a elektronickou zdvižnou plošinou. Díky tomu mají lidé využívající tuto přepravu možnost zajistit si další potřebné služby nebo aktivity i mimo svůj domov. Spolek Cesta bez barier dopravuje své klienty do škol, zdravotnických zařízení, veřejnoprávních institucí, do kulturních a sportovních zařízení, za soukromými aktivitami apod.

více

Charita Frýdek-Místek
Denní centrum Maják


Sociální služba

centra denních služeb

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

Osoby s duševním onemocněním nebo v kombinaci s lehkým mentálním postižením

Věková skupina

od 18–65 let

Adresa zařízení

F. Čejky 450, Frýdek-Místek

Denní centrum Maják pracuje s lidmi s duševním onemocněním nebo v kombinaci s lehkým mentálním postižením. Nabízí těmto lidem prostor a bezpečné prostředí, kde mohou trávit aktivně a smysluplně svůj volný čas, navazovat nové nebo rozvíjet své sociální kontakty. Nabízené aktivity jim umožňují procvičovat jejich stávající dovednosti a schopnosti, nebo naučit se něčemu novému.

více

Žirafa - Integrované centrum Frýdek-Místek, p. o.
Denní stacionář


Sociální služba

denní stacionáře

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

osoby s mentálním postižením

Věková skupina

od 11–64 let

Adresa zařízení

Fibichova 469, Frýdek-Místek

Služba denní stacionář je rozdělena do tří oddělení – oddělení zvýšené péče, oddělení denního pobytu a oddělení dílen. Denní stacionář nabízí uživatelům širokou paletu činností odpovídající různorodosti jejich speciálních potřeb.
Kapacita: 60 lůžek

více

ADRA, o. p. s.,
Dobrovolnické centrum ADRA


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

Věková skupina

Adresa zařízení

Radniční 1242, Frýdek-Místek

Dobrovolnické centrum ADRA Frýdek-Místek je regionálním pracovištěm humanitární organizace ADRA, o. p. s., a zabývá se řízením a organizováním dobrovolnické činnosti v sociální a zdravotní oblasti. Spolupracuje s organizacemi, které mají zájem o začlenění dobrovolnictví do systému své práce. Vyhledává pro ně vhodné dobrovolníky, které pak připravuje pro dobrovolnickou činnost a následně je v jejich činnosti podporuje a pečuje o ně.

více

Charita Frýdek-Místek
Dobrovolnické centrum Charity Frýdek-Místek


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

Věková skupina

Adresa zařízení

Příborská 602, Frýdek-Místek

Dobrovolnické centrum sdružuje dobrovolníky, kteří věnují svůj volný čas klientům Charity Frýdek-Místek, a to seniorům, lidem s duševním onemocněním a dětem a mládeži.

více

Penzion pro seniory Frýdek-Místek, p. o.
Domov pro seniory


Sociální služba

domovy pro seniory

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

senioři

Věková skupina

od 60 let do 80 let, nad 80 let

Adresa zařízení

Lískovecká 86, Frýdek-Místek

Prostřednictvím pobytové služby domova pro seniory je poskytována pomoc a podpora uživatelům v nepříznivé sociální situaci, kteří již nemohou žít ve svém vlastním domácím prostředí. Nepříznivou sociální situací se rozumí snížení nebo ztráta soběstačnosti a osamělost.
Kapacita: domov pro seniory 14 míst

více

12345...11 

Všechny aktuality