hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Agentura domácí péče Opora, s. r. o.
Agentura domácí péče Opora, s. r. o.


Sociální služba

zdravotní péče

Forma poskytování

Cílová skupina

senioři

Věková skupina

Adresa zařízení

Jana Švermy 459, Frýdek-Místek

Agentura Domácí péče OPORA, s.r.o., je nestátní zdravotnické zařízení poskytující péči podle zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Péči poskytuje nepřetržitě 7 dní v týdnu, výhradně ve vlastní sociálním prostředí uživatele – doma u pacienta. Péče na základě indikace lékaře je plně hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Agentura zajišťuje odběry biologického materiálu, převazy ran, aplikace injekcí, inzulínu, péči o stomie, léčbu bolesti, ošetřovatelskou rehabilitaci.

více

ALZHEIMER HOME z.ú.
ALZHEIMER HOME z.ú.


Sociální služba

domovy se zvláštním režimem

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

osoby s chronickým duševním onemocněním

Věková skupina

dospělí od 40 let věku

Adresa zařízení

Hlavní třída 2326, Frýdek-Místek

Pobytová sociální služba poskytující podporu a péči osobám s chronickým duševním onemocněním (všechny typy demencí) starším 40 let, které se z důvodu snížené soběstačnosti ocitly v nepříznivé sociální situaci a nejsou schopny zajistit si základní životní potřeby ani s pomocí jiných osob nebo služeb.

více

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., klub Míša
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., klub Míša


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

rodiče a přátelé dětí se zdravotním postižením

Věková skupina

Adresa zařízení

1. máje 1839, Frýdek-Místek

Web

Dobrovolné sdružení rodičů a přátel dětí se zdravotním postižením.

více

Charita Frýdek-Místek
Beskydské centrum duševního zdraví


Sociální služba

sociální rehabilitace

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

Služby poskytuje dospělým lidem se zkušeností se závažným duševním onemocněním, kteří naplňují projevy onemocnění z okruhů: • schizofrenní poruchy, poruchy s bludy • poruchy nálad • obsedantně nutkavá porucha • některé poruchy osobnosti v závažné formě

Věková skupina

Od 18 let

Adresa zařízení

El. Krásnohorské 249, Frýdek-Místek
73801

Beskydské centrum duševního zdraví provozuje Charita Frýdek-Místek a Nemocnice ve Frýdku-Místu, příspěvková organizace. Jedná se o sociálně zdravotní službu, jejíž součástí je sociální rehabilitace. Multidisciplinární tým – psychiatr, psycholog, všeobecné a psychiatrické sestry, sociální pracovníci, peer pracovník. Popis služby:
- nabízí terénní a ambulantní služby zdravotní a sociální (sociální rehabilitace). K dispozici jsou psychiatr, psycholog, všeobecné sestry se specializací v psychiatrii, všeobecné sestry, sociální pracovníci a peer konzultant.
- podporuje klienty na jejich cestě k zotavení (cesta k uspokojujícímu životu budovaná na naději, víře ve vlastní schopnosti, převzetí zodpovědnosti do vlastních rukou a smysluplných životních rolích),
- podporuje klienty v zapojení do běžného života (vztahy, práce, vzdělání, bydlení, hospodaření s financemi, péče o sebe a domácnost, volný čas),
- poskytuje informace, pomoc při rozhodování, doprovody, podporu, pomoc v životní krizi, pomocí nácviků a rozhovorů rozvíjí schopnosti a dovednosti klienta,
- pracuje také s rodinou klienta a jeho okolím,
- podporuje skupinová setkávání,
- podporou klienta se snaží omezit nutnost hospitalizací, případně jej doprovází během pobytu v nemocnici a při přechodu z hospitalizace.

více

Slezská diakonie
BETHEL Frýdek-Místek, Azylový dům


Sociální služba

azylové domy

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

osoby bez přístřeší

Věková skupina

od 18 let věku

Adresa zařízení

K Zahrádkám 1309, Frýdek-Místek

Posláním Azylového domu střediska BETHEL Frýdek-Místek je poskytnutí dočasného ubytování dospělým mužům bez přístřeší, zázemí pro přípravu jídla a podpory, případně pomoci k řešení jejich nepříznivé životní situace. Míra podpory a pomoci vychází z individuálních potřeb klientů. Služba vede klienty k zodpovědnosti, k respektování pravidel a motivuje je k aktivitě tak, aby mohli žít životem nezávislým na službě azylového domu.

více

Slezská diakonie
BETHEL Frýdek-Místek, Nízkoprahové denní centrum


Sociální služba

nízkoprahová denní centra

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

osoby bez přístřeší

Věková skupina

od 18 let věku

Adresa zařízení

K Zahrádkám 1309, Frýdek-Místek

Posláním nízkoprahového denního centra střediska BETHEL Frýdek Místek je poskytování sociální služby osobám bez přístřeší starším 18 let, které se z různých příčin ocitly v nepříznivé sociální situaci. Služba se snaží individuálním přístupem o zlepšení jejich sociální situace vytvořením podmínek pro umožnění provedení osobní hygieny a pro přípravu stravy. Služba nabízí podporu pro jejich začlenění do společnosti.

více

Slezská diakonie
BETHEL Frýdek-Místek, Noclehárna pro muže


Sociální služba

noclehárny

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

osoby bez přístřeší

Věková skupina

od 18 let věku

Adresa zařízení

K Zahrádkám 1309, Frýdek-Místek

Posláním noclehárny střediska BETHEL Frýdek-Místek je poskytnout zázemí pro přenocování a vykonání osobní hygieny mužům bez přístřeší starším 18 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Služba nabízí pomoc a podporu, která vychází z individuálních potřeb klienta.

více

Slezská diakonie
BETHEL Frýdek-Místek, Terénní programy


Sociální služba

terénní programy

Forma poskytování

terénní

Cílová skupina

osoby bez přístřeší

Věková skupina

od 18 let věku

Adresa zařízení

K Zahrádkám 1309, Frýdek-Místek

Posláním terénního programu střediska BETHEL Frýdek-Místek je vyhledávat a kontaktovat osoby bez přístřeší starší 18 let v jejich přirozeném prostředí na území katastru města Frýdku-Místku. Služba usiluje o snižování zdravotních a sociálních rizik, která jsou způsobena životním stylem klientů a motivuje je k aktivitě a samostatnosti při řešení nepříznivé sociální situace podle jejich individuálních potřeb.

více

Statutární město Frýdek-Místek
Centrum aktivních seniorů


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

Věková skupina

Adresa zařízení

Anenská 2477, Frýdek-Místek
738

E-mail


V centru aktivních seniorů působí tyto organizace:
- Senioři České republiky, z. s. Městská organizace Frýdek-Místek
- Senioři České republiky, z. s. Aktivní senioři Frýdek-Místek
- SENIORPOINT Frýdek-Místek

Účelem užívání budovy Centra aktivních seniorů je provozování volnočasových aktivit seniorů a osob se zdravotním postižením, směřujících k sociálnímu začleňování těchto osob a uspokojování jejich kulturních, vzdělávacích a informačních potřeb.
Neziskové organizace si mohou rezervovat místnosti ke svým aktivitám v souladu s účelem užívání budovy s platnou uzavřenou Smlouvou o výpůjčce na krátkodobý pronájem. Smlouvy o výpůjčce na krátkodobý pronájem uzavírá s organizacemi odbor sociálních služeb, kontakt: 558 604 314.
Využívání prostor a časový rozvrh aktivit zajišťuje odbor sociálních služeb MMFM prostřednictvím koordinátora pro aktivizační programy.
Požadavky na využití jednotlivých prostor CAS budou přijímány a rezervovány pro aktivity organizací elektronicky (rezervační formulář aktivity) nebo osobně u koordinátora pro aktivizační programy, který následně uzavře s právnickou osobou Smlouvu o výpůjčce na krátkodobý program, nebo na tel. 558 604 314.
Provoz recepce je pouze v pracovních dnech od 9:00 do 17:00
Provozní doba od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00
Prázdninový provoz v CAS: každé pondělí do 9:00 do 12:00

více

Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, p. o.
Centrum denních služeb Domovinka


Sociální služba

centra denních služeb

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

senioři, osoby se zdravotním postižením

Věková skupina

od 50 let

Adresa zařízení

Josefa Lady 1791, Frýdek-Místek

Domovinka je určena seniorům (včetně osob trpících demencí) a osobám se zdravotním postižením od 50 let. Služba podporuje soběstačnost a aktivitu klientů, pomáhá překlenout samotu, zprostředkovat kontakt se společností a rodině nabízí pomoc ve formě dohledu nad jejich blízkými.

více

1234...11 

Všechny aktuality