hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Domov pro seniory Frýdek-Místek, p. o.
Domov pro seniory Frýdek-Místek, p. o.


Sociální služba

domovy pro seniory

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

senioři

Věková skupina

od 65 let

Adresa zařízení

28. října 2155, Frýdek-Místek

V rámci domova pro seniory jsou poskytovány pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služby jsou poskytovány v rámci dvou objektů, a to na ulici 28. října 2155 a Školská 401. V době od března 2023 do listopadu 2024 bude probíhat v objektu Školská kompletní rekonstrukce.

více

Armáda spásy v České republice, z. s.
Domov Přístav Frýdek-Místek


Sociální služba

domovy se zvláštním režimem

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

osoby bez přístřeší, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, senioři

Věková skupina

od 26 let

Adresa zařízení

Míru 1313, Frýdek-Místek

Domov Přístav Frýdek-Místek poskytuje sociální službu domov se zvláštním režimem osobám bez domova, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči druhé osoby. Na základě individuality člověka poskytuje zařízenípodporu a pomoc, které vedou uživatele k jeho stabilitě, samostatnosti, soběstačnosti a umožní mu žít život dle jeho potřeb, případně vede k jeho samostatnosti.

více

Domov sv. Jana Křtitele, s. r. o.
Domov sv. Jana Křtitele, s. r. o.


Sociální služba

domovy se zvláštním režimem

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

osoby trpící chronickým duševním onemocněním vyplývajícím z různých typů demence a ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

Věková skupina

od 50 let

Adresa zařízení

Hraniční 21, Frýdek-Místek, Lysůvky
(Kontaktní adresa zařízení: Ostravská 138, 739 25 Sviadnov)

Zařízení poskytuje pomoc a péči osobám, které mají sníženou soběstačnost a schopnost sebeobsluhy v základních životních dovednostech, zejména sníženou schopnost zajistit si osobní péči, využívat veřejných míst a služeb, kontaktu s komunitou a rodinou, uplatňovat svá práva a oprávněné zájmy.

Cílem služby je:
- dosažení zabezpečení běžného způsobu života uživatelů,
- uspokojení potřeb uživatelů (sociálních potřeb, potřeb bezpečí a jistoty, fyziologických potřeb, kulturních, společenských a duchovních potřeb),
- podpora uživatele v udržení jeho tělesného, duševního a sociálního zdraví, pohody, a to prostřednictvím umožnění běžných denních aktivit (zapojování se do chodu zařízení), aktivizačními činnostmi, individuálními kontakty s uživateli,
- zajištění bezpečných služeb,
- vytvoření atmosféry skutečného domova a rodinného zázemí v zařízení, s přihlédnutím
k individuálním požadavkům a zvyklostem uživatelů,
- zachování přirozené vztahové sítě
- kontakt s příbuznými, rodinou a známými.

více

Charita Frýdek-Místek
Doučování Charita Frýdek-Místek


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

děti a mládež

Věková skupina

1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ, SOU

Adresa zařízení

Míru 1344, Frýdek-Místek
738

Cílem je vytvoření a upevnění návyků dítěte, které souvisí s pravidelnou školní přípravou. Snahou je pomáhat dětem v jejich cestě za vzděláním, podporovat je, motivovat a provázet. Prioritou je, aby do rodiny docházel dlouhodobě jeden doučovatel, který bude s dítětem v průběhu celého školního roku pracovat. Doučování probíhá minimálně 1x týdně po dobu 1 hodiny na území města Frýdku-Místku. Zásadou je respekt k individualitě každého dítěte.

více

Charita Frýdek-Místek
Dům pokojného stáří


Sociální služba

domovy pro seniory

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

senioři

Věková skupina

od 60 let

Adresa zařízení

Mariánské náměstí 146, Frýdek-Místek

Dům pokojného stáří zajišťuje sociální péči seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří pro svou nepříznivou situaci (ztrátu soběstačnosti a nemoc) či z jiných závažných důvodů nejsou schopni se o sebe postarat.

více

Slezská diakonie
EFFATHA Frýdek-Místek


Sociální služba

sociálně terapeutické dílny

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

osoby s lehkým až středně těžkým mentálním postižením, popř. s přidruženým postižením (tělesné, sluchové, zrakové, psychické)

Věková skupina

18–64 let

Adresa zařízení

tř. T. G. Masaryka 1101, Frýdek-Místek

Sociálně terapeutické dílny podporují dospělé osoby s mentálním postižením v tom, aby si udržely, obnovily či získaly pracovní a sociální návyky a dovednosti potřebné k osamostatnění se, zařazení do běžného života a k uplatnění na trhu práce. Cílem poskytované služby je uživatel, který plánovanou a individuální podporou dosáhne rozvoje dovedností souvisejících s pracovním životem a samostatností.

více

Handicap centrum Škola života Frýdek-Místek, o. p. s.
Handicap centrum škola života Frýdek-Místek, o. p. s.


Sociální služba

denní stacionáře

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby se zrakovým postižením

Věková skupina

16–64 let

Adresa zařízení

Mozartova 2313, Frýdek-Místek

Služba je určena lidem po ukončení základní školní docházky do stáří, zejména pro ty, kteří jsou již delší dobu doma a mají zájem o začlenění do kolektivu. Cílem služby je integrace do běžné společnosti, udržování a prohlubování sociálních kontaktů, nácvik sebeobslužných činností a celoživotní vzdělávání. Součástí služby jsou ergoterapeutické dílny (keramická, tkalcovská, košíkářská, výtvarná, vyšívací – strojové vyšívání, výroba mýdel, svíček, koupelových solí, šitých výrobků, tašek, drátkování).
Provozní doba: v pracovních dnech 6:00-16:00 hodin
Kapacita: 25 míst

více

HOSPIC Frýdek-Místek, p. o.
Hospicová paliativní péče


Sociální služba

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

osoby v terminálním stadiu onemocnění

Věková skupina

bez omezení

Adresa zařízení

I. J. Pešiny 3640, Frýdek-Místek

Hospicová péče je poskytována lidem v terminálním stadiu onemocnění, u nichž není možná léčba vedoucí k uzdravení, ale je možné paliativní péčí zmírnit důsledky onemocnění. Odbornou péči zajišťuje multidisciplinární tým z oblasti medicínské, ošetřovatelské, sociální, psychologické a na přání klienta
i duchovní.
Kapacita: 27 lůžek

více

Charita Frýdek-Místek
Charitní odlehčovací služba


Sociální služba

odlehčovací služby

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením

Věková skupina

od 45 let

Adresa zařízení

Mariánské náměstí 1288, Frýdek-Místek

Charitní odlehčovací služba je pobytové zařízení pro osoby starší 45 let, o které pečují jejich blízcí nebo rodinní příslušníci v domácím prostředí. Hlavním cílem služby je zajistit veškeré klientovy potřeby, podporovat jeho návyky a zvyklosti tak, aby pečující osoba získala čas pro odpočinek nebo řešení svých osobních záležitostí. Klient může službu využívat až po dobu tří měsíců s možností opakování během kalendářního roku. Ve výjimečných případech může být tato doba prodloužena o 1 měsíc.
Kapacita služby je 12 lůžek. Služba je placená.

více

Charita Frýdek-Místek
Charitní pečovatelská služba


Sociální služba

pečovatelská služba

Forma poskytování

terénní

Cílová skupina

senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením

Věková skupina

senioři – lidé starší 65 let, dospělé osoby se zdravotním postižením od 19–64 let, chronicky nemocní od 19–64 let

Adresa zařízení

Beskydská 124, Frýdek-Místek

Pomoc Charitní pečovatelské služby je určena starším nebo nemocným osobám se sníženou soběstačností, které by rády zůstaly v domácím prostředí, avšak bez pomoci druhé osoby se o sebe a svou domácnost nedokáží plně postarat. Charitní pečovatelská služba svým klientům pomáhá nejen s péčí o sebe sama, ale také se zajištěním chodu domácnosti.

více

123456...11 

Všechny aktuality