hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

RENARKON, o. p. s.
Kontaktní a poradenské centrum Frýdek-Místek


Sociální služba

kontaktní centra

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Věková skupina

od 11 let věku

Adresa zařízení

Malé náměstí 104, Frýdek-Místek

Posláním služby je pomáhat lidem v obtížné životní situaci související s užíváním návykových látek, včetně alkoholu a léků, s hraním hazardních her, sázením či jiným závislostním chováním, a jejich blízkým a ochrana veřejnosti před negativními dopady spojenými s užíváním návykových látek. Cílem služby je snížení rizikového chování klientů a zvýšení jejich informovanosti o rizicích spojených s užíváním návykových látek, stabilizace a zlepšení jejich sociálního, zdravotního a duševního stavu, zvýšení motivace ke změně situace a ukončení či snížení užívání návykových látek.

více

Krizové centrum Ostrava, z. s.
Krizové centrum Ostrava, z. s.


Sociální služba

krizová pomoc

Forma poskytování

pobytová, ambulantní, terénní

Cílová skupina

osoby v krizi, osoby starší 15 let (u pobytové služby 18 let), které se ocitly v náročných životních situacích bezprostředně ohrožujících jejich psychické zdraví, osoby, které jsou ohrožené zhoršením duševního onemocnění, rodiny s dítětem/dětmi, oběti trestného činu.

Věková skupina

od 15 let (u pobytové služby od 18 let)

Adresa zařízení

Ruská 94/29, Ostrava-Vítkovice

Krizové centrum Ostrava poskytuje okamžitou psychosociální a terapeutickou pomoc. Pomoc je dostupná nepřetržitě a bezplatně, a lze jí v případě potřeby kontaktovat okamžitě a bez doporučení. Výhodu je, že je že služba je dostupná nepřetržitě 7 dní 24 hodin. Služby jsou poskytovány, buď v ambulantní podobě tzn., že klient může kdykoliv přijet do Ostravy, nebo mohou pracovníci terénního týmu po domluvě přijet za klientem domů. Terénní tým je aktuálně dostupný ve vybraných dnech od 12 do 20:00 po předchozí telefonické domluvě. Dostupnost terénního týmu je buď v řádu několika hodin po kontaktu pokud to aktuální vytíženost týmu dovolí, nejpozději však do 48 hodin po kontaktování (tel.: 725 075 824). V případě potřeby je po odborném vyhodnocení situace možné krátkodobě zajistit i pobyt na lůžku. Krizové centrum Ostrava není zdravotnické zařízení, tudíž nelze očekávat aplikaci léků, injekcí apod.

více

Léčebna dlouhodobě nemocných Gaudium Frýdek-Místek, s. r. o.
Léčebna dlouhodobě nemocných Gaudium Frýdek-Místek, s. r. o.


Sociální služba

zdravotní péče

Forma poskytování

Cílová skupina

Věková skupina

Adresa zařízení

Revoluční 1282, Frýdek-Místek

Léčebna Gaudium, s. r. o., je nestátní zdravotnické zařízení s celodenní ošetřovatelskou péčí – pacientům zajišťuje komplexní ošetřovatelskou lůžkovou péči podle zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Poskytované zdravotní a ošetřovatelské služby jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
Kapacita: 60 lůžek

více

Linie radosti, z. s.
Linie radosti, z. s.


Sociální služba

denní stacionáře

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením

Věková skupina

od 16–70 let

Adresa zařízení

Jamnická 505, Staré Město

Posláním denního stacionáře je především poskytovat sociální služby v rodinné atmosféře a pomoc osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Je kladen důraz na individuální přístup, motivaci, podporu a pomoc v rozvoji, zachování znalostí, schopností a dovedností umožňující osobní realizaci, víru v sebe, samostatnost. Služby je poskytována ve spolupráci s rodinou či přirozeným sociálním prostředím uživatele formou denního stacionáře, který nabízí výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (výtvarné a pracovní činnosti, procvičování trivia, péče o sebe a domácnost, vaření, práce na počítačích, hry rozvíjející se osobnost, rozvoj komunikace, procházky, výlety, plavání.

více

Andělé Stromu života p. s.
Mobilní hospic Strom života - Mobilní hospicová péče


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

Osoby v terminálním stadiu onemocnění

Věková skupina

Bez omezení věku

Adresa zařízení

Kostelní 71/37, Nový Jičín

Poskytuje zdravotní a lékařskou péči dle nejnovějších poznatků paliativní medicíny nevyléčitelně nemocným, u kterých medicína vyčerpala možnosti léčby vedoucí k uzdravení.
Domácí hospic slouží lidem, kteří si přejí prožít závěr svého života v domácím prostředí a mají blízké osoby, které jsou ochotny vytvořit pro své blízké základní zázemí a dát jim běžnou laickou péči. Odborný zdravotní servis je pro pacienty přijaté do domácí hospicové péče dostupný ke konzultacím a pohotovostním výjezdům 24 hodin, 7 dní v týdnu pro již přijaté pacienty. Cílem je postarat se o pacienta a jeho blízké komplexně a dle individuálních potřeb. Nabízené služby:
- Pravidelná návštěvu zdravotní sestry a lékaře
- Mírnění a eliminaci bolesti a jiných symptomů nemoci
- Zajištění všech léčiv přijatému pacientovi
- Praktický nácvik a edukaci rodiny v péči o pacienta individuálně dle jeho potřeb
- Pomoc s vysvětlením textu lékařských zpráv a porozuměním zdravotního stavu
- Zapůjčení nezbytných zdravotnických a kompenzačních pomůcek
- Provedení vyšetření/zákroku s využitím ultrazvukového přístroje.
- Doprovázení při umírání
Veškeré výkony a činnosti zdravotní části Mobilního hospice jsou poskytovány pacientům zdarma a neobsahují žádné skryté poplatky.

více

z. s., Filadelfie
Nízkoprahový klub U-kryt


Sociální služba

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

děti a mládež od 7–18 let ohrožené nežádoucími jevy, osoby vedoucí rizikový způsob života nebo které jsou tímto způsobem života ohroženy, etnické menšiny

Věková skupina

7-18 let

Adresa zařízení

Jiřího z Poděbrad 3109, Frýdek-Místek

Nízkoprahový klub U-kryt poskytuje služby dětem a mládeži v nepříznivé životní situaci. Pomáhá jim tyto životní situace zvládat, podporuje je v samostatnosti a začlenění do společnosti, společně s nimi hledá cesty vedoucí ke zkvalitnění jejich života. Vytváří podmínky pro smysluplné trávení volného času a usiluje o pozitivní změny v životním stylu dětí a mládeže.

více

Slezská diakonie
NOE Frýdek-Místek, podpora samostatného bydlení


Sociální služba

podpora samostatného bydlení

Forma poskytování

terénní

Cílová skupina

osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením

Věková skupina

od 18 let

Adresa zařízení

tř. T. G. Masaryka 1101, Frýdek-Místek

Služba je určena lidem s mentálním postižením a lidem s chronickým duševním onemocněním, kteří chtějí žít samostatně ve vlastní domácnosti a potřebují podporu ve zvládání běžných záležitostí spojených se samostatným životem.

více

Charita Frýdek-Místek
Oáza pokoje


Sociální služba

domovy se zvláštním režimem

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

osoby s chronickým duševním onemocněním

Věková skupina

od 30 let

Adresa zařízení

K Hájku 2971, Frýdek-Místek

Oáza pokoje je pobytovou službou pro osoby starší 30 let, které trpí chronickým duševním onemocněním a které jsou kvůli němu závislé na pomoci druhých. Klientům je poskytována plná péče dle jejich individuálních potřeb s důrazem na zajištění stabilního a bezpečného prostředí, které napomáhá k udržení duševní pohody klientů. Součástí služby je nabídka různorodých možností, jak aktivně trávit volný čas.

více

Centrum nové naděje, z. ú.
Občanská poradna


Sociální služba

odborné sociální poradenství

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, osoby, které vedoucí rizikový způsob života nebo jsou jím ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi, senioři

Věková skupina

od 18 let věku

Adresa zařízení

Palackého 129, Frýdek-Místek

Posláním občanské poradny je poskytovat informace, rady a pomoc všem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí. Cílem je umožnit lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace, řešit ji prostřednictvím bezplatných, nestranných, nezávislých a diskrétních informací. Občanská poradna poskytuje odborné sociální poradenství v oblasti sociálních dávek, sociálních služeb, pracovně-právních vztahů a zaměstnanosti, bydlení, rodiny a mezilidských vztahů, občanskoprávních vztahů, problematiky zadlužování občanů, ochrany spotřebitele, právního systému ČR, občanských soudních řízení a jejich alternativ, trestního práva a ochrany základních práv a svobod. Občanská poradna poskytuje i sociálně-terapeutickou činnost. Konkrétní pomoc občanské poradny spočívá v telefonické, osobní komunikaci;
e-mailové a dopisové komunikaci; v poskytnutí sociálního a základního právního poradenství; v pomoci při vypracování písemných žádostí a podání.

více

Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek
Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

Věková skupina

Adresa zařízení

1. máje 2318, Frýdek-Místek

ČČK působí v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Jeho posláním je zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k živé bytosti.
Vybrané činnosti spolku:
- výuka první pomoci
- oceňování dárců krve
- ošacovací středisko
- zdravotnické dozory na společenských, sportovních a kulturních akcích

více

12345678...11 

Všechny aktuality