uvod_1.jpg

Nabídka vyhledávaných služeb:

Náš svět, p. o., pobočka Frýdek-Místek
Chráněné bydlení


Sociální služba

chráněné bydlení

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

osoby s mentálním postižením v kombinaci se zdravotním postižením

Věková skupina

od 18–64 let

Adresa zařízení

Jaroslava Lohrera 779, Frýdek-Místek - Domov Anenská
(Horymírova 2287, Frýdek-Místek – Slunečný domov)

Posláním chráněného bydlení je poskytovat každodenní pobyt a aktivní podporu lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří potřebují přiměřenou podporu jiné osoby za účelem sociálního začleňování do běžného života. Podpora spočívá v přípravě na samostatné bydlení, upevňování a rozvoji samostatnosti, respektování potřeb uživatelů a zachování lidské důstojnosti.

více

Žirafa - Integrované centrum Frýdek-Místek, p. o.
Chráněné bydlení


Sociální služba

chráněné bydlení

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

osoby s mentálním postižením

Věková skupina

19–64 let

Adresa zařízení

Fibichova 469, Frýdek-Místek

Služba chráněné bydlení podporuje uživatele v rozvoji dovedností a především soběstačnosti tak, aby se dokázali sami o sebe postarat a dokázali zvládat zátěžové situace v běžném životě. Cílem služby je podpořit klienta natolik, aby mohl časem bydlet samostatně.

více

III. DŮM, o. p. s.
III. DŮM, o. p. s.


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

senioři, osoby zdravotně postižené

Věková skupina

Adresa zařízení

Železniční II 235, Staré Město

Organizace zajišťuje služby v domácnosti seniorů a zdravotně hendikepovaných osob, na které již tito lidé nestačí, např. úklidy, generální úklidy, čištění koberců a sedaček, mytí oken. Také zajišťuje práce na zahradě, např. kosení trávy, stříhání keřů a živých plotů; na přání čistí a upravuje hroby a další činnosti.

více

Jesle Frýdek-Místek, p. o.
Jesle Frýdek-Místek, p. o.


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

Věková skupina

Adresa zařízení

Brožíkova 40, Frýdek-Místek

Jesle poskytují pravidelnou péči o děti od 1 do 3 let věku. Umožňují docházku v rozsahu nejméně 6 hod denně každý pracovní den v týdnu. Péče je poskytována mimo domácnost dítěte a je zaměřena na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Zařízení přispívá k lepšímu sladění práce a rodiny, především díky flexibilitě otevírací doby, která je často přizpůsobena právě potřebám rodičů.
Jesle
- pomáhají s postupným návratem rodičů do práce, rodič je může využít ve dnech, kdy to potřebuje,
- díky menším skupinkám umožňují individuální přístup k dítěti,
- usnadňují adaptaci dítěte díky rodinnému prostředí a věkovému rozpětí v kolektivu,
- jsou flexibilní a finančně dostupné,
- obohacují nabídku služeb péče o děti ve věku od 1–3 roky,
- rodiče mohou uplatnit slevu na dani za každé dítě v jeslích (školkovné).

více

Kafira, o. p. s.
Kafira, o. p. s.


Sociální služba

sociální rehabilitace

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

osoby se zrakovým postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi

Věková skupina

od 7 let

Adresa zařízení

Na Poříčí 595, Frýdek-Místek

KAFIRA o.p.s. je neziskovou organizací poskytující služby dětem od 7 let, dospělým a seniorům se zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením. Mezi hlavní aktivity patří podpora aktivního, soběstačného a samostatného života, doporučení vhodných kompenzačních pomůcek a nácvik jejich obsluhy, podpora a pomoc rodičům a dalším pečujícím osobám dětí se zrakovým postižením, nácvik samostatného pohybu, smyslová stimulace v prostředí Snoezelen, aktivizační činnosti.

více

Charita Frýdek-Místek
Klub Nezbeda


Sociální služba

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

děti a mládež od 6 - 20 let ohrožené nežádoucími jevy, etnické menšiny

Věková skupina

6-20 let

Adresa zařízení

F. Čejky 450 (místecká část), Husova 3293 (frýdecká část), Frýdek-Místek

Nízkoprahové zařízení Klub Nezbeda nabízí dětem a mládeži z Frýdku-Místku důvěrné a bezpečné prostředí pro zvládnutí jejich životní etapy a aktuálních situací. Pracovnice Klubu Nezbeda jim pomáhají orientovat se ve vztazích mezi vrstevníky, v problémech ve škole a jiných osobních záležitostech a společně hledají optimální řešení.Součástí nabídky jsou aktivity, příležitosti, motivace a podpora, které jim pomohou získat zkušenosti a nové dovednosti ke zvládání těchto životních situací.

více

Statutární město Frýdek-Místek
Klub Semafor


Sociální služba

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

děti a mládež ve věku 14–26 let ohrožené nežádoucími jevy, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

Věková skupina

14-26 let

Adresa zařízení

Kostikovo náměstí 647, Frýdek-Místek

Web

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Klubu Semafor je vytvořit bezpečné podmínky a prostředí, kde je možno se vzájemnou důvěrou a respektem řešit různé životní situace, ve kterých potřebují děti a mladí lidé radu nebo pomoc, kde se mohou potkat s kamarády a svoje nesnáze sdílet i s nimi a kde mohou společně nastartovat cestu za svými životními cíli. Klub nabízí pomoc a podporu při řešení konkrétních individuálních problémů a motivaci k využívání vlastních možností, schopností
a dovedností. Zaměřuje se rovněž na vyhledávání potenciálních uživatelů v rámci terénní práce.

více

Kluby seniorů statutárního města Frýdek-Místek
KLUBY SENIORŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

senioři

Věková skupina

Adresa zařízení

Radniční 1148, Frýdek-Místek

E-mail


Zájmová a kulturní činnost – tematicképřednášky, besedy, osvěta, zájezdy, návštěvadivadelních představení, kulturní vystoupení,exkurze, vlastivědné procházky, stolní hry, ručnípráce, rehabilitační tělocvik, trénink paměti,základní sociální poradenství, pravidelnásetkávání u kávy a čaje. Aktivity jsou aktivně organizovány v jedenácti stálých klubech seniorů, včetněpřilehlých integrovanýchčástí města.

Klub seniorů 1. máje
Místek-Riviéra, ul. 1. máje 2318
pondělí, středa: 14.00–17.00 hod.

Klub seniorů Sadová
Frýdek, ul. Sadová 604, dům zvláštního určení
pondělí, čtvrtek: 13.00–16.00 hod.

Klub seniorů Zámecká
Frýdek, ul. Zámecká 55, dům zvláštního určení
úterý: 13.00–17.00 hod.

Klub seniorů 17. listopadu
Místek, ul. 17. listopadu 146,
dům zvláštního určení
pondělí: 13.00–17.00 hod.
středa: 13.00–16.00 hod.

Klub seniorů Malý Koloredov
Místek, ul. Malý Koloredov 811
pondělí: 13.00–17.00 hod.
středa: 14.00–16.00 hod. /dle zájmu/
první čtvrtek v měsíci: 13.00–17.00 hod.

Klub seniorů Lískovec
Kulturní dům Lískovec
středa: 14.00–17.00 hod.

Klub seniorů Chlebovice
Chlebovice, budova Fojtství
čtvrtek: 14.00–17.00 hod.

Klub seniorů Zelinkovice
bývalý Minimotorest v Zelinkovicích
první středa v měsíci: 16.00–19.00 hod.

Klub seniorů Skalice
Kulturní dům Skalice
poslední úterý v měsíci: 14.00 –18.00 hod

Klub seniorů Charita
Místek, F. Čejky 450 (Katolický lidový dům)
středa: 13.00–17.00 hod.

Klub seniorů Lískovecká
Frýdek, Lískovecká 86(Penzion pro seniory Frýdek-Místek, p. o.)
středa: 14.00–18.00 hod.

více

Komplexní domácí zdravotní péče Šebestová, s. r. o.
Komplexní domácí zdravotní péče Šebestová, s. r. o.


Sociální služba

zdravotní péče

Forma poskytování

Cílová skupina

senioři

Věková skupina

Adresa zařízení

V. Nezvala 604, Frýdek-Místek
(Provozovna: J. Čapka 721, Frýdek-Místek)

Zdravotnické zařízení, jehož hlavním cílem je poskytování komplexní zdravotní péče zaměřené na seniory, těhotné a ženy po porodu a klienty postižené lymfedémem. Péči poskytují zdravotní sestrys dlouholetou praxí u pacientů a porodní asistentky. Zařízení provozuje také půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek a přístrojů.

více

RENARKON, o. p. s.
Kontaktní a poradenské centrum Frýdek-Místek


Sociální služba

kontaktní centra

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Věková skupina

od 11 let věku

Adresa zařízení

Malé náměstí 104, Frýdek-Místek

Posláním služby je pomáhat lidem v obtížné životní situaci související s užíváním návykových látek, včetně alkoholu a léků, s hraním hazardních her, sázením či jiným závislostním chováním, a jejich blízkým a ochrana veřejnosti před negativními dopady spojenými s užíváním návykových látek. Cílem služby je snížení rizikového chování klientů a zvýšení jejich informovanosti o rizicích spojených s užíváním návykových látek, stabilizace a zlepšení jejich sociálního, zdravotního a duševního stavu, zvýšení motivace ke změně situace a ukončení či snížení užívání návykových látek.

více

1234567...9 

archiv