hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Modrý kříž v České republice
Poradna Modrého kříže v ČR - Frýdek-Místek


Sociální služba

odborné sociální poradenství

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

Věková skupina

od 15 let věku

Adresa zařízení

Malý Koloredov 811, Frýdek-Místek
73801

Služby jsou poskytovány osobám starším 15 let ohroženým závislostí na alkoholu, jiných návykových látkách a hráčských aktivitách, jejich rodinným příslušníkům a blízkým osobám. Poradna prostřednictvím služeb nabízí individuální, párové a skupinové terapie, dále zprostředkování odborné péče v oblasti psychologie a psychiatrie. V rámci služby odborné sociální poradenství je poskytována pomoc těm, kteří aktuálně řeší problém se závislostí nebo nadměrným užíváním alkoholu, nealkoholových drog a také aktivním gamblerům.

více

Modrý kříž v České republice
Poradna Modrého kříže v ČR – Frýdek-Místek


Sociální služba

služby následné péče

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

Věková skupina

od 18 let věku

Adresa zařízení

Malý Koloredov 811, Frýdek-Místek

Služby následné péče jsou určeny závislým osobám, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují bez odborné pomoci. V rámci této služby jsou realizovány kromě individuálních terapií také terapeutické skupiny pro vzájemnou podporu a sdílení zkušeností.

více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o. p. s.
Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek


Sociální služba

odborné sociální poradenství

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením, senioři

Věková skupina

od 15 let

Adresa zařízení

Kolaříkova 2185, Frýdek-Místek

Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu zdravotního postižení nebo věku, a tím za aktivní účasti uživatelů přispívat k řešení situace. Služba je poskytována bezplatně na pracovišti ve Frýdku-Místku, odbornými poradci.

více

Andělé Stromu života p. s.
Poradna pro pečující a pozůstalé


Sociální služba

odborné sociální poradenství

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy, Osoby s chronickým onemocněním, Osoby s jiným zdravotním postižením, Osoby v krizi, Rodiny s dítětem/dětmi

Věková skupina

Od dvou let věku dítěte

Adresa zařízení

Kostelní 71/37, Nový Jičín

Pomáhá umírajícím lidem vyrovnat se s jejich těžkou životní situací a rodinným příslušníkům vyrovnat se se ztrátou blízké osoby. Tato služba je poskytována terénní (v domácnosti) i ambulantní formou (v místnosti poskytovatele).
Pracovníci odborného sociálního poradenství jsou zde po všechny lidi:
- kterých se týká umírání a věci, které s tím souvisejí
- zvažují péči o blízkého člověka s nevyléčitelným onemocněním v domácím prostředí
- kteří jsou zarmouceni po smrti blízkého či si nevědí s něčím rady
Nabízí:
- informace, rady a podporu pacientům, pečujícím a pozůstalým
- pomoc při vyřizování záležitostí na úřadech
- individuální intervence a skupinové terapie
- Klub-kavárnu, která poskytuje bezpečný prostor pro setkávání dospělých pozůstalých
- dětský klub Stromeček, který poskytuje bezpečný prostor pro setkávání dětí, které ztratily někoho blízkého
- program pro školky, školy a družiny, který seznamuje děti s hospicovou péčí

více

ONŽ - Pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s.
Poradna pro ženy a dívky Frýdek-Místek


Sociální služba

odborné sociální poradenství

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

osoby v krizi (ženy a dívky, které se ocitly v tíživé životní situaci, těhotné ženy, svobodné a osamělé matky, sociálně potřebné rodiny), osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou jimi ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi, děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy

Věková skupina

dorost (16–18 let), mladí dospělí (19–26 let), dospělí (27–64 let), mladší senioři (65–80 let)

Adresa zařízení

Malý Koloredov 811, Frýdek-Místek
(zvonek v části B číslo 24, 4. patro)

Facebook: https://www.facebook.com/linkaprozenyadivky
https://www.instagram.com/poradnaprozeny/
Linka pro ženy a dívky: 603 210 999 (Po, St, Pá: 8:00-20:00 hod.)

Zařízení umožňuje předcházet sociálnímu vyloučení žen a dívek, které jsou v nepříznivé sociální situaci z důvodu neplánovaného těhotenství, narušených rodinných vztahů, potřeby zajištění dočasného bydlení pro sebe i své děti či se nedokážou orientovat v sociálně právních nárocích. Poradna poskytuje materiální výpomoc těhotným ženám a matkám. Provozuje také přednáškový program pro školy – Rodinná a sexuální výchova.

více

Slezská diakonie
Poradna rané péče EUNIKA


Sociální služba

raná péče

Forma poskytování

terénní

Cílová skupina

Cílovou skupinou rané péče je rodina s dítětem se zdravotním postižením či potížemi ve vývoji od jeho narození do dovršení 7 let. Jedná se o: • dítě s mentálním, s tělesným a kombinovaným postižením nebo s poruchami autistického spektra (i v kombinaci se smyslovým postižením, pokud smyslové postižení není pro jeho vývoj určující), • dítě se zaostávajícím nebo nerovnoměrným vývojem v tělesné, psychické oblasti, • dítě na doporučení lékaře s ohroženým vývojem ze zdravotních důvodů (např. předčasný porod, nízká porodní váha).

Věková skupina

děti do 7 let věku

Adresa zařízení

Masarykovo nám. 6/5, Karviná-Fryštát
73301

Posláním Poradny rané péče EUNIKA je podpora rodiny s dítětem se zdravotním postižením či potížemi ve vývoji od jeho narození do dovršení 7 let. Poradenstvím v oblasti vývoje dítěte a sociálním poradenstvím posilujeme schopnosti celé rodiny s cílem, aby rodina uměla rozpoznat, pochopit a naplnit potřeby svého dítěte, aby dítě mohlo vyrůstat v rodině, navštěvovat volnočasové a školské zařízení a postupně se začleňovat do přirozeného sociálního prostředí.
Cílem rané péče je pomáhat rodičům (a jiným pečujícím osobám) poznat, pochopit a naplnit potřeby svého dítěte. Nalézt nejvhodnější postupy pro rozvoj jeho vědomostí, komunikace, sebeobsluhy, motoriky a socializace. Řešit problematiku školní a předškolní výchovy dětí se zdravotním postižením a napomoci rodinám se získáním potřebných dávek a kompenzačních pomůcek, které jim usnadní každodenní život. Rovněž chceme být pro rodiny oporou v potřebě získávání kontaktů na odborníky, specialisty a případné spolky, ve kterých se mohou vzájemně sdružovat.
Služba je poskytována ve městech Karviná, Orlová, Frýdek-Místek a Frenštát pod Radhoštěm a v jejich okolních obcích

více

Armáda spásy v České republice, z. s.
Prevence bezdomovectví Frýdek-Místek


Sociální služba

terénní programy

Forma poskytování

terénní

Cílová skupina

osoby bez přístřeší

Věková skupina

od 18 let

Adresa zařízení

Československé armády 797, Frýdek-Místek

Posláním sociální služby Prevence bezdomovectví ve Frýdku-Místku je nabídnout individuální podporu a pomoc v nepříznivé sociální situaci jednotlivcům a rodinám ohroženým ztrátou bydlení nebo u nichž ke ztrátě bydlení již došlo. Sociální služba podporuje uživatele v aktivní účasti při řešení jeho nepříznivé životní situace, kdy rozvíjí jeho schopnosti a dovednosti při uplatňování svých práv, oprávněných zájmů a při vyřizování osobních záležitostí s cílem opětovného začlenění do společnosti a snížení rizika spojeného s dosavadním způsobem života.

více

Probační a mediační služba ČR, Frýdek-Místek
Probační a mediační služba ČR, Frýdek-Místek


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

Věková skupina

Adresa zařízení

Politických obětí 128, Frýdek-Místek

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

více

Slezská diakonie
Program pro pěstounské rodiny, pobočka Frýdek-Místek


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

rodina s dítětem v náhradní rodinné péči (pěstouni, poručníci, pěstouni na přechodnou dobu, adoptivní rodiče)

Věková skupina

Adresa zařízení

Kostikovo nám. 646, Frýdek-Místek

Posláním Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie je podpora a provázení rodin při výkonu náhradní rodinné péče tak, aby děti v těchto rodinách měly odpovídající péči s ohledem na jejich potřeby, zájmy a původní rodinné a společenské prostředí. Hlavním cílem je rodina, která buduje zdravou identitu dítěte v náhradní rodinné péči. Předmětem činnosti je uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče, podpora adoptivním rodinám a propagace náhradní rodinné péče.

více

Slezská diakonie
Projekt Housing first


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

Věková skupina

Adresa zařízení

Na Poříčí 595, Frýdek-Místek

Web

Hlavním cílem projektu je ukončení bezdomovectví a aktivní a cílená podpora a spolupráce s cílovou skupinou, která povede ke zvýšení její schopnosti řádně obývat pronajaté byty a dlouhodobě si je udržet. Podpora je poskytována jednotlivcům, párům nebo rodinám včetně osob s duševním onemocněním podle jejich individuálních potřeb.

více

1...4567891011 

Všechny aktuality