hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Slezská diakonie
SÁRA Frýdek-Místek, Sociální rehabilitace


Sociální služba

sociální rehabilitace

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

osoby bez přístřeší nebo osoby, které jsou ohroženy ztrátou bydlení

Věková skupina

od 18 let

Adresa zařízení

Bruzovská 328, Frýdek-Místek

Sociální služba SÁRA Frýdek-Místek, sociální rehabilitace, je určena osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, nebo jsou ohroženy ztrátou bydlení. Sociální rehabilitace rozvíjí schopnosti a dovednosti klientů, posiluje návyky a umožňuje nácvik výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností vedoucích k sociálnímu začlenění. Cílem poskytované služby je klient, který získá dovednosti a návyky, které mu umožňují vést v rámci svých možností běžný samostatný život.

více

Seniorpoint Frýdek-Místek
Seniorpoint Frýdek-Místek


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

senioři

Věková skupina

Adresa zařízení

Anenská 2477, Frýdek-Místek (Centrum aktivních seniorů)

Poskytuje informace a služby seniorům z následujících oblastí: poskytování informačních materiálů, právní poradenství (osobní právní poradna na objednání), poradenství v oblasti spotřebitelských nákupů, základní poradenství, informace o volnočasových aktivitách, přístup na internet, občerstvení a sociální zázemí, seniorům nad 65 let poskytuje bezplatně hlásiče požárů a detektory CO, poskytování obálky do ledničky, vydávání SeniorPasu, vydávání Karty seniora.

Pracovní doba je pondělí, středa, pátek 9:00-15:00

více

Senioři České republiky, z. s., Aktivní senioři Frýdek-Místek
Senioři České republiky, z. s., Aktivní senioři Frýdek-Místek


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

senioři

Věková skupina

Adresa zařízení

Anenská 2477, Frýdek-Místek
738

Volnočasové , zájmové a vzdělávací aktivity seniorů.

více

Senioři České republiky, z. s., Městská organizace Frýdek-Místek
Senioři České republiky, z. s., Městská organizace Frýdek-Místek


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

senioři

Věková skupina

Adresa zařízení

Anenská 2477, Frýdek-Místek

Volnočasové , zájmové a vzdělávací aktivity seniorů.

více

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - pracoviště Ostrava


Sociální služba

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

Osoby se sluchovým postižením, rodiny s dítětem/dětmi

Věková skupina

0-18 let

Adresa zařízení

Novinářská 1113/3, Ostrava
709

Cílem sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je vytvoření podmínek pro přijetí dítěte s postižením v rodině. Služba pracuje na posílení sociálních a komunikačních dovedností dětí i rodičů. Neméně významná je podpora rodiny s dítětem s těžkým smyslovým nebo kombinovaným postižením, která vede k samostatnosti v péči o dítě, při jeho výchově a vzdělávání. V rámci činnosti sociálně aktivizačních služeb v Ostravě probíhají pravidelně programy a setkávání pro rodiny s dětmi, individuální konzultace ambulantní či terénní formou.

více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o. p. s.
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením a senioři

Věková skupina

od 15 let

Adresa zařízení

Kolaříkova 2158, Frýdek-Místek

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro osoby se zdravotním postižením a seniory je podpora rozvíjení individuálních schopností a dovedností osob se zdravotním postižením, vedoucí k začlenění do společnosti. Stěžejním přínosem těchto zájmových činností je smysluplné naplnění volného času osob se zdravotním postižením a seniorů. Aktivizační činnosti jsou poskytovány bezplatně.

Návštěvní hodiny:
Korálkování každé druhé úterý 8:30 - 11:30
Ergoterapie každé druhé úterý 12:30 -15:30
Cvičení jógy na židlích pondělí 9:00 – 10:30

více

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením


Sociální služba

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

osoby se zrakovým postižením

Věková skupina

od 16 let

Adresa zařízení

Malý Koloredov 811, Frýdek-Místek

Cílem služby je zajistit osobám se zrakovým postižením smysluplné využití času, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, snaha integrace těchto osob do běžného života a společnosti. V rámci služby jsou aktivity realizovány tak, aby se osoby se zrakovým postižením mohly zařadit do běžného života.

více

Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, p. o.
Sociálně právní poradna, Půjčovna kompenzačních pomůcek


Sociální služba

odborné sociální poradenství

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

senioři, osoby se zdravotním postižením

Věková skupina

od 19 let

Adresa zařízení

Zámecká 1266, Frýdek-Místek

Služba poskytuje odborné sociálně právní poradenství pro seniory, zdravotně postižené osoby a pečující o tyto osoby formou rad, informací a aktivní pomoci směřující k řešení jejich sociálních a právních problémů. Poradenství je poskytováno v oblastech sociálních dávek, sociálních služeb, bydlení, financí, občanského práva, trestního práva, pracovního práva, poradenství v oblasti zaškolení, obsluze a užívání vhodných kompenzačních pomůcek, dále poradenství pro pečující o lidi s demencí a poradenství pro pozůstalé. Služba dále poskytuje psychosociální podporu seniorům a zdravotně postiženým při řešení jejich náročných životních situací a realizuje přednášky pro pečující o tyto osoby s tématikou zajištění kvalitní péče. Možnost zapůjčení elektrické polohovací postele, antidekubitní matrace, matrace s kompresorem, lůžkové stolky, invalidní vozíky, elektrické zvedáky, schodolez, přenosný kyslíkový koncentrátor, různé typy chodítek, toaletní křesla, sprchovací židle, nástavce na WC a další pomůcky k usnadnění soběstačnosti a péče.

více

Slezská diakonie
Sociální asistence Frýdek-Místek


Sociální služba

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

rodiny s dítětem

Věková skupina

od 0–64 let

Adresa zařízení

Palackého 129, Frýdek-Místek

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek se zaměřuje na poskytování sociálně aktivizačních služeb rodinám s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci spojené např. se ztrátou bydlení či zaměstnání, dluhovou pastí, exekucemi, potížemi při výchově dětí, rizikem odebrání dítěte z rodiny apod. Cílem služby je podpořit rodiny v získání a v rozvoji dovedností nezbytných k samostatnému řešení a zvládání každodenních životních situací a vytváření vhodného prostředí pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj nezletilých dětí. Velká část aktivit je realizována terénní formou, tj. v přirozeném prostředí rodiny, nejčastěji v domácnosti. Práce s rodinami probíhá dlouhodobě, od 6 do 24 měsíců, a to s ohledem na závažnost potíží, které konkrétní rodina řeší. Aktivní spolupráce rodiny při řešení vlastní nepříznivé situace je nezbytnou podmínkou vzájemné spolupráce.

více

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.
Sociální poradna SONS ČR – Frýdek-Místek


Sociální služba

odborné sociální poradenství

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

osoby se zrakovým postižením

Věková skupina

od 16 let

Adresa zařízení

Malý Koloredov 811, Frýdek-Místek

Cílem služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu zrakově postiženým osobám, které se ocitly v této nepříznivé sociální situaci z důvodu zdravotního postižení nebo přibývajícím věkem, a tím za aktivní účasti uživatelů přispívat k řešení vzniklé situace. Odborné sociální poradenství je poskytováno v oblasti dávek a výhod pro osoby se zdravotním postižením, kompenzačních pomůcek, systému sociálních služeb a zákona o sociálních službách, pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory, problematiky invalidních důchodů. Služba je poskytována jak zrakově postiženým osobám, tak jejich rodinným příslušníkům, přátelům. V rámci služby mají klienti možnost vyzkoušet si kompenzační pomůcky, případně si je zapůjčit. Cílem této služby je i vyhledávání zrakově postižených občanů, pomoc při jejich integraci do běžného života, pomoc při uplatňování práv, pomoc při návštěvě úřadu či lékaře.

více

1...67891011 

Všechny aktuality