uvod_1.jpg

Nabídka vyhledávaných služeb:

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.
Sociální poradna SONS ČR – Frýdek-Místek


Sociální služba

odborné sociální poradenství

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

osoby se zrakovým postižením

Věková skupina

od 16 let

Adresa zařízení

Malý Koloredov 811, Frýdek-Místek

Cílem služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu zrakově postiženým osobám, které se ocitly v této nepříznivé sociální situaci z důvodu zdravotního postižení nebo přibývajícím věkem, a tím za aktivní účasti uživatelů přispívat k řešení vzniklé situace. Odborné sociální poradenství je poskytováno v oblasti dávek a výhod pro osoby se zdravotním postižením, kompenzačních pomůcek, systému sociálních služeb a zákona o sociálních službách, pomoci v hmotné nouzi, státní sociální podpory, problematiky invalidních důchodů. Služba je poskytována jak zrakově postiženým osobám, tak jejich rodinným příslušníkům, přátelům. V rámci služby mají klienti možnost vyzkoušet si kompenzační pomůcky, případně si je zapůjčit. Cílem této služby je i vyhledávání zrakově postižených občanů, pomoc při jejich integraci do běžného života, pomoc při uplatňování práv, pomoc při návštěvě úřadu či lékaře.

více

HOSPIC Frýdek-Místek, p. o.
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních


Sociální služba

sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením

Věková skupina

od 50 let

Adresa zařízení

I. J. Pešiny 3640, Frýdek-Místek

Sociálně zdravotní služby jsou určeny dospělým osobám, jejichž zdravotní stav již nevyžaduje hospitalizaci v nemocnici, ale je takový, že se tyto osoby nemohou obejít bez pomoci jiné osoby a proto nemohou být propuštěny ze zdravotnického zařízení do doby, než jim bude zajištěna péče v domácím prostředí nebo pobytových zařízeních sociálních služeb. Pobyt na sociálním lůžku je jen dočasným a přechodným řešením a proto je časově omezen. Kapacita: 9 lůžek

více

ADRA, o. p. s.,
Sociální šatník ADRA


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

Věková skupina

Adresa zařízení

Radniční 1242, Frýdek-Místek

ADRA nabízí materiální pomoc osobám v hmotné nouzi a osobám bez přístřeší prostřednictvím sociálních šatníků vedených Dobrovolnickým centrem ve Frýdku-Místku. Pomoc je určena sociálně potřebným lidem, kteří se ocitli v nelehké životní situaci, zejména lidem bez přístřeší, obyvatelům azylových domů, ubytoven, osobám v hmotné nouzi, osobám propuštěným z výkonu trestu, osobám postiženým mimořádnou událostí, živelnými pohromami, atd., a to formou materiální pomoci v podobě ošacení, ložního prádla, ručníků, obuvi, nádobí, hraček, osobám bez přístřeší dle možností též poskytnutí základních hygienických potřeb.

více

Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava
Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava


Sociální služba

raná péče

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

osoby s kombinovaným postižením, osoby se zrakovým postižením, rodiny s dítětem/dětmi

Věková skupina

do 7 let věku dítěte

Adresa zařízení

Rodinná 2719/57, Ostrava

Služba rané péče je bezplatná, probíhá především formou pravidelných konzultací v domácím prostředí rodiny. Rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením nebo dětí s ohroženým vývojem v oblasti zrakového vnímání jsou provázeny v obtížné životní situaci, je jim poskytována podpora, odborná pomoc v oblasti výchovy a vývoje dítěte, zhodnocení úrovně zrakového vnímání dítěte, cílené rozvíjení zraku, sociální poradenství, doporučení a zapůjčení vhodných pomůcek, hraček a literatury, pomoc při vyhledání návazných služeb, při zařazení dítěte do školky či školy, doprovod k jednání s úřady a specialisty, zprostředkování kontaktu na další odborníky a organizace, a také zprostředkování spojení s dalšími rodinami v obdobné situaci. Služba pořádá také skupinová setkání rodičů a vícedenní kurz pro rodiny.
O službu je možno požádat korespondenčně, telefonicky i osobně.

více

Taxislužba pro seniory Frýdek-Místek
Taxislužba pro seniory Frýdek-Místek


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

senioři

Věková skupina

od 70 let

Adresa zařízení

, Frýdek-Místek

E-mail


Web

Služba je provozována na území města Frýdku-Místku a místních částí Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky, Lískovec a Skalice. Tuto službu si lze objednat předem od 6:00 do 18:00 hodin na výše uvedeném telefonním čísle. Samotná jízda bude uskutečněna v pracovních dnech pondělí až pátek (mimo soboty, neděle a státní svátky) v době od 6:00 do 14:00 hodin.
Službu může využít senior starší 70 let maximálně 6x do měsíce a cena za jednu jízdu bude přepravcem účtována ve výši 20 Kč (tj. poplatek za přistavení vozidla).
Kam Taxislužba pro seniory - Frýdek-Místek jezdi?
- k lékařům
- do nemocnice a na polikliniku
- na návštěvu hřbitovních míst v Chlebovicích, Lískovci, Lysůvkách, Skalici a Frýdku
- na pobočky České pošty
- na autobusové a vlakové nádraží
- na úřady např. Magistrát města Frýdek-Místek, Úřad práce Frýdek-Místek, OSSZ Frýdek-Místek
- knihovny

Pro využití služby si senior, případně osoba, které senior udělí plnou moc, musí vyřídit průkazku s názvem Taxislužba pro seniory - Frýdek-Místek.
Průkazku lze vyřídit v úřední dny na následující adrese:
Magistrát města Frýdku-Místku
odbor sociálních služeb
oddělení koncepce a rozvoje
Radniční 1149, Frýdek-Místek
(dveře č. 114)
tel. 558 609 317
úřední dny:
- pondělí a středy: 8:00 - 17:00 hod.
- čtvrtek: 13:00 - 15:00 hod.

více

Charita Frýdek-Místek
Terénní odlehčovací služba


Sociální služba

odlehčovací služby

Forma poskytování

terénní

Cílová skupina

senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením

Věková skupina

od 45 let

Adresa zařízení

Beskydská 124, Frýdek-Místek

Terénní odlehčovací služba poskytuje individuální podporu a pomoc osobám, které žijí ve svém přirozeném prostředí, ale jsou závislé na pomoci jiné osoby. Umožňuje tak pečující osobě získat potřebný prostor pro odpočinek a vyřízení svých záležitostí, aby mohla i nadále pokračovat v péči.

více

RENARKON, o. p. s.
Terénní program Frýdecko-Místecko


Sociální služba

terénní programy

Forma poskytování

terénní

Cílová skupina

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Věková skupina

od 15 let věku

Adresa zařízení

Malé náměstí 104, Frýdek-Místek

Služba je určena lidem užívajícím návykové látky, experimentujícím,pravidelným uživatelům, závislým na drogách a jejich blízkým. Posláním služby aktivní vyhledávání a kontaktování osob ohrožených na drogách a patologickým hráčstvím v jejich přirozeném prostření, snižování zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním drog a ochrana veřejnosti před negativními dopady spojených s jejich stylem života.

více

Charita Frýdek-Místek
Týdenní stacionář


Sociální služba

týdenní stacionáře

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

senioři

Věková skupina

od 55 let

Adresa zařízení

Mariánské náměstí 1287, Frýdek-Místek

Charitní týdenní stacionář poskytuje péči seniorům, kteří potřebují pravidelnou pomoc blízké osoby a během pracovního týdne nemohou sami trávit čas v domácím prostředí. Od pondělí do pátku jsou klienti v Charitním týdenním stacionáři, kde je jim poskytnuta veškerá potřebná péče vycházející z jejich individuálních potřeb, a zároveň jsou podporováni v aktivním trávení volného času a zapojeni do společenského dění. O víkendu či svátcích pak v péči pokračuje klientova rodina v domácím prostředí.
Kapacita služby jsou 3 lůžka. Služba je placená.

více

Charita Frýdek-Místek
ZOOM


Sociální služba

sociální rehabilitace

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

osoby s chronickým duševním onemocněním

Věková skupina

od 18 let

Adresa zařízení

Sadová 604, Frýdek-Místek 738 01

Služba poskytuje pomoc a podporu při zapojování klientů do běžné společnosti – společně s nimi hledá způsoby, jak se naučit žít s nemocí smysluplný a plnohodnotný život. Cílem je nedělat věci za klienty, ale doprovázet je, společně hledat naději, motivaci, přání a kroky na cestě ke změnám formou rozhovoru, doprovodu, nácviku schopností a dovedností a podávání základních informací v oblasti péče o vlastní osobu a další členy domácnosti, bydlení, řešení finanční situace, zaměstnání, režimu dne a volného času, vyřizování osobních záležitostí, komunikace.

více

1...6789 

archiv