uvod_1.jpg

Nabídka vyhledávaných služeb:

Slezská diakonie
SÁRA Frýdek-Místek, Azylový dům pro matky s dětmi


Sociální služba

azylové domy

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

osoby bez přístřeší

Věková skupina

matky od 18 let s nezaopatřenými dětmi

Adresa zařízení

Bruzovská 328, Frýdek-Místek

Středisko SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro matky s dětmi,  poskytuje dočasné ubytování matkám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba se snaží individuální podporou řešit jejich situaci tak, aby se mohly začlenit do běžné společnosti a nalezly vhodné bydlení. Služba je určena matkám ve věku od 18 let s nezaopatřenými dětmi, ženám, kterým bylo soudně svěřeno do péče jedno nebo více dětí a těhotným ženám od 8. měsíce těhotenství, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba není určena osobám, které jsou zcela imobilní.

více

Slezská diakonie
SÁRA Frýdek-Místek, Azylový dům pro ženy


Sociální služba

azylové domy

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

osoby bez přístřeší

Věková skupina

od 18 let

Adresa zařízení

Bruzovská 328, Frýdek-Místek

Posláním střediska SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro ženy, je poskytovat dočasné ubytování ženám ve věku od 18 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba podporuje klientky v řešení jejich individuální situace tak, aby nalezly vhodné bydlení a začlenily se do běžné společnosti. Služba není určena ženám vyžadujícím bezbariérový přístup, nebo ženám závislým na pomoci druhé osoby v úkonech péče o vlastní osobu.

více

Slezská diakonie
SÁRA Frýdek-Místek, Noclehárna pro ženy


Sociální služba

noclehárny

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

osoby bez přístřeší

Věková skupina

od 18 let

Adresa zařízení

Bruzovská 328, Frýdek-Místek

Posláním služby noclehárna střediska SÁRA Frýdek-Místek je poskytovat podporu ženám, které se ocitly
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Využitím hygienického zařízení, přenocování
a poskytnutím základního sociálního poradenství usiluje služba o začlenění klientek do běžného života
a řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba je určena ženám ve věku od 18 let, které se ocitly
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, a které mají osobní zájem aktivně řešit svou situaci.
Služba není určena ženám, které:
- nejsou schopny pohybu bez cizí pomoci nebo potřebují bezbariérové prostředí
- jsou nesoběstačné v základních životních úkonech (vykonání osobní hygieny)
- vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu vyžadují hospitalizaci
- jsou pod vlivem alkoholu (nad 1 ‰ alkoholu v dechu) nebo jiných omamných látek

Poskytování služby je každý den od 19:00 - 6:45 hodin.

více

Slezská diakonie
SÁRA Frýdek-Místek, Sociální rehabilitace


Sociální služba

sociální rehabilitace

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

osoby bez přístřeší nebo osoby, které jsou ohroženy ztrátou bydlení

Věková skupina

od 18 let

Adresa zařízení

Bruzovská 328, Frýdek-Místek

Sociální služba SÁRA Frýdek-Místek, sociální rehabilitace, je určena osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, nebo jsou ohroženy ztrátou bydlení. Sociální rehabilitace rozvíjí schopnosti a dovednosti klientů, posiluje návyky a umožňuje nácvik výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností vedoucích k sociálnímu začlenění. Cílem poskytované služby je klient, který získá dovednosti a návyky, které mu umožňují vést v rámci svých možností běžný samostatný život.

více

Seniorpoint Frýdek-Místek
Seniorpoint Frýdek-Místek


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

senioři

Věková skupina

Adresa zařízení

Anenská 2477, Frýdek-Místek (Centrum aktivních seniorů)

Informace o seniorských sdruženích a spolcích, z oblasti bezpečnosti a prevence, přístup k počítači s internetem, možnost registrace do slevové sítě SENIOR PAS, bezplatné konzultace v právních otázkách (na objednání).

více

Senioři České republiky, z. s., Městská organizace Frýdek-Místek
Senioři České republiky, z. s., Městská organizace Frýdek-Místek


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

senioři

Věková skupina

Adresa zařízení

Anenská 2477, Frýdek-Místek

Web

Organizování volnočasových aktivit a společenského života seniorů.

více

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - pracoviště Ostrava


Sociální služba

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

Osoby se sluchovým postižením, rodiny s dítětem/dětmi

Věková skupina

0-18 let

Adresa zařízení

28. října 286/10, Ostrava
702(2. kontaktní adresa: Repinova 19, Ostrava, 702 00)

Cílem sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je vytvoření podmínek pro přijetí dítěte s postižením v rodině. Služba pracuje na posílení sociálních a komunikačních dovedností dětí i rodičů. Neméně významná je podpora rodiny s dítětem s těžkým smyslovým nebo kombinovaným postižením, která vede k samostatnosti v péči o dítě, při jeho výchově a vzdělávání. V rámci činnosti sociálně aktivizačních služeb v Ostravě probíhají pravidelně programy a setkávání pro rodiny s dětmi, individuální konzultace ambulantní či terénní formou.

více

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s.
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením


Sociální služba

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

osoby se zrakovým postižením

Věková skupina

od 16 let

Adresa zařízení

Malý Koloredov 811, Frýdek-Místek

Cílem služby je zajistit osobám se zrakovým postižením smysluplné využití času, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, snaha integrace těchto osob do běžného života a společnosti. V rámci služby jsou aktivity realizovány tak, aby se osoby se zrakovým postižením mohly zařadit do běžného života.

více

Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, p. o.
Sociálně právní poradna


Sociální služba

odborné sociální poradenství

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

senioři, osoby se zdravotním postižením

Věková skupina

od 19 let

Adresa zařízení

Zámecká 1266, Frýdek-Místek

Služba poskytuje odborné sociálně právní poradenství pro seniory, zdravotně postižené osoby a pečující o tyto osoby formou rad, informací a aktivní pomoci směřující k řešení jejich sociálních a právních problémů. Poradenství je poskytováno v oblastech sociálních dávek, sociálních služeb, bydlení, financí, občanského práva, trestního práva, pracovního práva, poradenství v oblasti zaškolení, obsluze a užívání vhodných kompenzačních pomůcek, dále poradenství pro pečující o lidi s demencí a poradenství pro pozůstalé. Služba dále poskytuje psychosociální podporu seniorům a zdravotně postiženým při řešení jejich náročných životních situací a realizuje přednášky pro pečující o tyto osoby s tématikou zajištění kvalitní péče.

více

Slezská diakonie
Sociální asistence Frýdek-Místek


Sociální služba

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

rodiny s dítětem

Věková skupina

od 0–64 let

Adresa zařízení

Palackého 129, Frýdek-Místek

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek se zaměřuje na poskytování sociálně aktivizačních služeb rodinám s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci spojené např. se ztrátou bydlení či zaměstnání, dluhovou pastí, exekucemi, potížemi při výchově dětí, rizikem odebrání dítěte z rodiny apod. Cílem služby je podpořit rodiny v získání a v rozvoji dovedností nezbytných k samostatnému řešení a zvládání každodenních životních situací a vytváření vhodného prostředí pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj nezletilých dětí. Velká část aktivit je realizována terénní formou, tj. v přirozeném prostředí rodiny, nejčastěji v domácnosti. Práce s rodinami probíhá dlouhodobě, od 6 do 12 měsíců, a to s ohledem na závažnost potíží, které konkrétní rodina řeší. Aktivní spolupráce rodiny při řešení vlastní nepříznivé situace je nezbytnou podmínkou vzájemné spolupráce.

více

1...56789 

archiv