uvod_1.jpg

Nabídka vyhledávaných služeb:

Žirafa - Integrované centrum Frýdek-Místek, p. o.
Odlehčovací služby


Sociální služba

odlehčovací služby

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

osoby s mentálním postižením

Věková skupina

3–64 let

Adresa zařízení

Fibichova 469, Frýdek-Místek

Cílem odlehčovací služby je pomoc osobám, které pečují o svého blízkého tak, aby si mohli vyřídit své záležitosti, odpočinout si či v případě nemoci měli jistotu, že se o jejich blízké někdo postará a pomůže jim v tíživé situaci.
Kapacita: 2 lůžka

více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o. p. s.
Osobní asistence Frýdecko-Místecko


Sociální služba

osobní asistence

Forma poskytování

terénní

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením, senioři

Věková skupina

od 6 let

Adresa zařízení

Kolaříkova 2185, Frýdek-Místek

Posláním osobní asistence je individuálně pomáhat osobám se zdravotním postižením a seniorům překonávat jejich nepříznivou sociální situaci způsobenou změnou zdravotního stavu nebo vysokým věkem, a to prostřednictvím služeb kvalifikovaného osobního asistenta. Osobní asistent uživatele podporuje a provází v jeho přirozeném prostředí a pomáhá mu k soběstačnosti a schopnosti se plnohodnotně zapojit do běžného života.

více

Penzion pro seniory Frýdek-Místek, p. o.
Pečovatelská služba


Sociální služba

pečovatelská služba

Forma poskytování

terénní

Cílová skupina

senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením

Věková skupina

od 27 let

Adresa zařízení

Lískovecká 86, Frýdek-Místek

Pečovatelská služba je poskytována s cílem pomáhat uživatelům v uspokojování potřeb, které si nejsou schopni zajistit sami nebo za pomoci svých rodinných příslušníků. Rozsah a způsob podpory vychází z individuálních potřeb, zájmů a cílů uživatelů. Podpora je zaměřena na aktivní působení na uživatele, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí a žít důstojným způsobem života. Služba usiluje o odbornost, bezpečí a zajištění ochrany práv uživatelů.

více

Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, p. o.
Pečovatelská služba


Sociální služba

pečovatelská služba

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny, kde se narodily současně tři a více dětí

Věková skupina

bez omezení věku

Adresa zařízení

Zámecká 1266, Frýdek-Místek

Pečovatelská služba je poskytována na území města Frýdek-Místek lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, potřebují pomoc a podporu tam, kde se jim již nedostává vlastních sil a schopností a není možné tuto pomoc zajistit z jiných dostupných zdrojů. Pečovatelská služba zajišťuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a pomoc při osobní hygieně v domácnosti nebo ve střediscích osobní hygieny.

více

Pedagogicko-psychologická poradna, p. o.
Pedagogicko-psychologická poradna, p. o.


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

Věková skupina

Adresa zařízení

Palackého 130, Frýdek-Místek

Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje poradenské služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Mezi standardní činnosti poradny patří
- komplexní nebo zaměřená psychologická a speciálně pedagogická diagnostika,
- psychologická a speciálně pedagogická intervence,
- informační a metodická činnost a příprava podkladů pro vzdělávací opatření a dokumentace.

více

Podané ruce - osobní asistence
Podané ruce - osobní asistence


Sociální služba

osobní asistence

Forma poskytování

terénní

Cílová skupina

osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, senioři

Věková skupina

od 1 roku věku

Adresa zařízení

Malý Koloredov 811, Frýdek - Místek
(Sídlo služby: Zborovská 465, Frýdek-Místek)

Hlavním posláním služby osobní asistence je odstranit bariéry vyplývající ze zdravotního hendikepu či fyziologických změn ve stáří tak, aby zdravotně hendikepovaní a senioři mohli žít ve svém přirozeném prostředí s důrazem na zachování jejich lidské důstojnosti. Osobní asistence je službou aktivizační, což znamená, že klient není pouze jejím pasivním uživatelem, ale službu řídí sám a na vykonávání činností se v rámci svých možností spolupodílí. S pomocí osobních asistentek, prostřednictvím různých technik
a činností jsou klienti motivováni ke spolupráci na každodenních činnostech v rozsahu, který jim jejich věk či postižení umožní. Tím se posiluje jejich fyzická a psychická kondice, a díky tomu mohou zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí.

V rámci poskytování služby jsou zajišťovány tyto aktivity:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně
- pomoc při zajištění stravy včetně podání stravy
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
- aktivizační činnosti: aktivizace paměti a udržování komunikačních dovedností – prohlížení fotek, čtení/předčítání, luštění křížovek, komunikace o stávajícím dění, procvičování komunikace, procvičování jemné motoriky, protahování končetin atd.
- pomoc s péčí o osobu v době nepřítomnosti členů rodiny
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- zajištění doprovodu k lékaři, na úřady, na procházky kolem domu a do blízkého okolí, případně na různé volnočasové aktivity (výstavy, knihovna apod.)

více

Modrý kříž v České republice
Poradna Modrého kříže v ČR - Frýdek-Místek


Sociální služba

odborné sociální poradenství

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

Věková skupina

od 15 let věku

Adresa zařízení

Malý Koloredov 811, Frýdek-Místek
73801

Služby jsou poskytovány osobám starším 15 let ohroženým závislostí na alkoholu, jiných návykových látkách a hráčských aktivitách, jejich rodinným příslušníkům a blízkým osobám. Poradna prostřednictvím služeb nabízí individuální, párové a skupinové terapie, dále zprostředkování odborné péče v oblasti psychologie a psychiatrie. V rámci služby odborné sociální poradenství je poskytována pomoc těm, kteří aktuálně řeší problém se závislostí nebo nadměrným užíváním alkoholu, nealkoholových drog a také aktivním gamblerům.

více

Modrý kříž v České republice
Poradna Modrého kříže v ČR – Frýdek-Místek


Sociální služba

služby následné péče

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

Věková skupina

od 18 let věku

Adresa zařízení

Malý Koloredov 811, Frýdek-Místek

Služby následné péče jsou určeny závislým osobám, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují bez odborné pomoci. V rámci této služby jsou realizovány kromě individuálních terapií také terapeutické skupiny pro vzájemnou podporu a sdílení zkušeností.

více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o. p. s.
Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek


Sociální služba

odborné sociální poradenství

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením, senioři

Věková skupina

od 15 let

Adresa zařízení

Kolaříkova 2185, Frýdek-Místek

Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu zdravotního postižení nebo věku, a tím za aktivní účasti uživatelů přispívat k řešení situace. Služba je poskytována bezplatně na pracovišti ve Frýdku-Místku, odbornými poradci.

více

ONŽ - Pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z. s.
Poradna pro ženy a dívky Frýdek-Místek


Sociální služba

odborné sociální poradenství

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

osoby v krizi (ženy a dívky, které se ocitly v tíživé životní situaci, těhotné ženy, svobodné a osamělé matky, sociálně potřebné rodiny), osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou jimi ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi, děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy

Věková skupina

dorost (16–18 let), mladí dospělí (19–26 let), dospělí (27–64 let), mladší senioři (65–80 let)

Adresa zařízení

Malý Koloredov 811, Frýdek-Místek
(zvonek v části B číslo 24, 4. patro)

Facebook: Poradna Frýdek Místek
Linka pro ženy a dívky: 603 210 999 (Po, St, Pá: 8:00-20:00 hod.)

Zařízení umožňuje předcházet sociálnímu vyloučení žen a dívek, které jsou v nepříznivé sociální situaci z důvodu neplánovaného těhotenství, narušených rodinných vztahů, potřeby zajištění dočasného bydlení pro sebe i své děti či se nedokážou orientovat v sociálně právních nárocích. Poradna poskytuje materiální výpomoc těhotným ženám a matkám. Provozuje také přednáškový program pro školy – Rodinná a sexuální výchova.

více

1...3456789 

archiv