hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Tichý svět o.p.s.
Odborné sociální poradenství


Sociální služba

odborné sociální poradenství

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

osoby se sluchovým postižením, osoby se sluchovým a kombinovaným postižením

Věková skupina

bez omezení věku

Adresa zařízení

Zeyerova 110/12, Ostrava

Poskytuje odborné sociální poradenství fyzicky i online pro osoby se sluchovým postižením. Pomáhá řešit různé životní situace, podporuje při vyřizování sociálních dávek různého typu (příspěvek na mobilitu, příspěvek na péči,
příspěvek na kompenzační pomůcku), při řešení invalidních důchodů či statutu osoby zdravotně znevýhodněné, průkazů ZTP apod. Poskytuje také základní poradenství v oblasti dluhové problematiky. V rámci této služby pomáhá při
jednání se státními i soukromými institucemi, zprostředkování kontaktů s úřady. Službu poskytuje klientům bez omezení věku a bezplatně.

více

HOSPIC Frýdek-Místek, p. o.
Odlehčovací služby


Sociální služba

odlehčovací služby

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením

Věková skupina

od 65 let

Adresa zařízení

I. J. Pešiny 3640, Frýdek-Místek

Odlehčovací služby jsou určeny zletilým osobám s vysokou mírou závislosti na jiné osobě v oblasti základních životních potřeb a dovedností, s pohybovými problémy, převážně imobilním nebo částečně mobilním, ve stabilizovaném zdravotním stavu, o něž je jinak pečováno osobou blízkou.
Kapacita: 8 lůžek

více

Žirafa - Integrované centrum Frýdek-Místek, p. o.
Odlehčovací služby


Sociální služba

odlehčovací služby

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

osoby s mentálním postižením

Věková skupina

11–64 let

Adresa zařízení

Fibichova 469, Frýdek-Místek

Cílem odlehčovací služby je pomoc osobám, které pečují o svého blízkého tak, aby si mohli vyřídit své záležitosti, odpočinout si či v případě nemoci měli jistotu, že se o jejich blízké někdo postará a pomůže jim v tíživé situaci.
Kapacita: 2 lůžka

více

Penzion pro seniory Frýdek-Místek, p. o.
Odlehčovací služby


Sociální služba

odlehčovací služby

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením

Věková skupina

od 50 let

Adresa zařízení

Lískovecká 86, Frýdek-Místek

Prostřednictvím pobytové odlehčovací služby je poskytována podpora a pomoc lidem se sníženou soběstačností, kteří jsou závislí na pomoci pečující osoby a jinak žijí ve svém přirozeném prostředí. Tím je umožněno pečující osobě využití nezbytného odpočinku.
Kapacita: odlehčovací služba 4 místa

více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o. p. s.
Osobní asistence Frýdecko-Místecko


Sociální služba

osobní asistence

Forma poskytování

terénní

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením, senioři

Věková skupina

od 6 let

Adresa zařízení

Kolaříkova 2185, Frýdek-Místek

Posláním osobní asistence je individuálně pomáhat osobám se zdravotním postižením a seniorům překonávat jejich nepříznivou sociální situaci způsobenou změnou zdravotního stavu nebo vysokým věkem, a to prostřednictvím služeb kvalifikovaného osobního asistenta. Osobní asistent uživatele podporuje a provází v jeho přirozeném prostředí a pomáhá mu k soběstačnosti a schopnosti se plnohodnotně zapojit do běžného života.

více

Penzion pro seniory Frýdek-Místek, p. o.
Pečovatelská služba


Sociální služba

pečovatelská služba

Forma poskytování

terénní

Cílová skupina

senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením

Věková skupina

od 27 let

Adresa zařízení

Lískovecká 86, Frýdek-Místek

Pečovatelská služba je poskytována s cílem pomáhat uživatelům v uspokojování potřeb, které si nejsou schopni zajistit sami nebo za pomoci svých rodinných příslušníků. Rozsah a způsob podpory vychází z individuálních potřeb, zájmů a cílů uživatelů. Podpora je zaměřena na aktivní působení na uživatele, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí a žít důstojným způsobem života. Služba usiluje o odbornost, bezpečí a zajištění ochrany práv uživatelů.

více

Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, p. o.
Pečovatelská služba


Sociální služba

pečovatelská služba

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

senioři, osoby se zdravotním postižením, rodiny, kde se narodily současně tři a více dětí

Věková skupina

bez omezení věku

Adresa zařízení

Zámecká 1266, Frýdek-Místek

Pečovatelská služba je poskytována na území města Frýdek-Místek lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, potřebují pomoc a podporu tam, kde se jim již nedostává vlastních sil a schopností a není možné tuto pomoc zajistit z jiných dostupných zdrojů. Pečovatelská služba zajišťuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a pomoc při osobní hygieně v domácnosti nebo ve střediscích osobní hygieny.

více

Pedagogicko-psychologická poradna, p. o.
Pedagogicko-psychologická poradna, p. o.


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

Věková skupina

Adresa zařízení

Palackého 130, Frýdek-Místek

Pedagogicko-psychologická poradna poskytuje poradenské služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Mezi standardní činnosti poradny patří:
- komplexní nebo zaměřená psychologická a speciálně pedagogická diagnostika,
- psychologická a speciálně pedagogická intervence,
- informační a metodická činnost a příprava podkladů pro vzdělávací opatření a dokumentace.

více

Penzion pro seniory Frýdek-Místek, p. o.
Penzion pro seniory Frýdek-Místek, p. o.


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

Věková skupina

Adresa zařízení

Lískovecká 86, Frýdek-Místek

Byty v penzionu pro seniory jsou určeny zejména seniorům a osobám, jejichž životní poměry vyžadují řešení nepříznivé sociální situace a přitom zdravotní stav nevyžaduje komplexní zdravotní péči a umožňuje vést poměrně samostatný způsob života za předpokladu, že jim budou poskytnuty sociální služby potřebné vzhledem k jejich věku a závislosti na pomoci jiné osoby.
Žádost o přidělení bytu se vyřizuje na Magistrátu města Frýdku-Místku, odbor sociálních služeb, Radniční 1149, kancelář č. 210, tel. 558 609 189.
Kapacita: 156 bytových jednotek

více

Podané ruce - osobní asistence
Podané ruce - osobní asistence


Sociální služba

osobní asistence

Forma poskytování

terénní

Cílová skupina

osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, senioři

Věková skupina

od 1 roku věku

Adresa zařízení

Malý Koloredov 811, Frýdek - Místek
(Sídlo služby: Zborovská 465, Frýdek-Místek)

Hlavním posláním služby osobní asistence je odstranit bariéry vyplývající ze zdravotního hendikepu či fyziologických změn ve stáří tak, aby zdravotně hendikepovaní a senioři mohli žít ve svém přirozeném prostředí s důrazem na zachování jejich lidské důstojnosti. Osobní asistence je službou aktivizační, což znamená, že klient není pouze jejím pasivním uživatelem, ale službu řídí sám a na vykonávání činností se v rámci svých možností spolupodílí. S pomocí osobních asistentek, prostřednictvím různých technik
a činností jsou klienti motivováni ke spolupráci na každodenních činnostech v rozsahu, který jim jejich věk či postižení umožní. Tím se posiluje jejich fyzická a psychická kondice, a díky tomu mohou zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí.

V rámci poskytování služby jsou zajišťovány tyto aktivity:
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc při osobní hygieně
- pomoc při zajištění stravy včetně podání stravy
- pomoc při zajištění chodu domácnosti
- aktivizační činnosti: aktivizace paměti a udržování komunikačních dovedností – prohlížení fotek, čtení/předčítání, luštění křížovek, komunikace o stávajícím dění, procvičování komunikace, procvičování jemné motoriky, protahování končetin atd.
- pomoc s péčí o osobu v době nepřítomnosti členů rodiny
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- zajištění doprovodu k lékaři, na úřady, na procházky kolem domu a do blízkého okolí, případně na různé volnočasové aktivity (výstavy, knihovna apod.)

více

1...3456789...11 

Všechny aktuality