uvod_1.jpg

Nabídka vyhledávaných služeb:

Krizové centrum Ostrava, z. s.
Krizové centrum Ostrava, z. s.


Sociální služba

krizová pomoc

Forma poskytování

pobytová, ambulantní, terénní

Cílová skupina

osoby v krizi, osoby starší 15 let (u pobytové služby 18 let), které se ocitly v náročných životních situacích bezprostředně ohrožujících jejich psychické zdraví, osoby, které jsou ohrožené zhoršením duševního onemocnění, rodiny s dítětem/dětmi, oběti trestného činu

Věková skupina

od 15 let (u pobytové služby od 18 let)

Adresa zařízení

Ruská 94/29, Ostrava-Vítkovice

Sociální služba krizová pomoc poskytuje psychosociální podporu lidem, kteří se ocitli v náročné životní situaci, kterou sami vnímají jako zátěžovou, nepříznivou a ohrožující a v danou chvíli ji nejsou schopni zvládnout vlastními silami. V bezpečném prostředí nabízíme našim klientům pomoc při překonávání krizového období. Chceme tak přispět ke stabilizaci jejich psychického stavu. Forma a frekvence poskytovaných služeb respektují individuální prožívání každého člověka s důrazem na zachování jeho důstojnosti.
Služba je poskytována nepřetržitě 24 hod. a bezplatně. Není potřeba se objednávat.
Pobytová forma má k dispozici 5 lůžek na období až 7 dnů.

více

Léčebna dlouhodobě nemocných Gaudium Frýdek-Místek, s. r. o.
Léčebna dlouhodobě nemocných Gaudium Frýdek-Místek, s. r. o.


Sociální služba

zdravotní péče

Forma poskytování

Cílová skupina

Věková skupina

Adresa zařízení

Revoluční 1282, Frýdek-Místek

Léčebna Gaudium, s. r. o., je nestátní zdravotnické zařízení s celodenní ošetřovatelskou péčí – pacientům zajišťuje komplexní ošetřovatelskou lůžkovou péči podle zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Poskytované zdravotní a ošetřovatelské služby jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
Kapacita: 60 lůžek

více

Linie radosti, z. s.
Linie radosti, z. s.


Sociální služba

denní stacionáře

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením

Věková skupina

od 16–70 let

Adresa zařízení

Jamnická 505, Staré Město

Posláním denního stacionáře je především poskytovat sociální služby v rodinné atmosféře a pomocosobám s mentálním a kombinovaným postižením. Je kladen důraz na individuální přístup,motivaci, podporu a pomoc v rozvoji, zachování znalostí, schopností a dovedností umožňující osobnírealizaci, víru v sebe, samostatnost. Služby je poskytována ve spoluprácis rodinou či přirozenýmsociálním prostředím uživatele formou denního stacionáře, který nabízí výchovné, vzdělávací aaktivizační činnosti (výtvarné a pracovní činnosti, procvičovánítrivia, péče o sebe a domácnost, vaření,práce na počítačích, hryrozvíjející se osobnost, rozvoj komunikace, procházky, výlety, plavání.

více

z. s., Filadelfie
Nízkoprahový klub U-kryt


Sociální služba

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

děti a mládež od 7–18 let ohrožené nežádoucími jevy, osoby vedoucí rizikový způsob života nebo které jsou tímto způsobem života ohroženy, etnické menšiny

Věková skupina

7-18 let

Adresa zařízení

Jiřího z Poděbrad 3109, Frýdek-Místek

Nízkoprahový klub U-kryt poskytuje služby dětem a mládeži v nepříznivé životní situaci. Pomáhá jim tyto životní situace zvládat, podporuje je v samostatnosti a začlenění do společnosti, společně s nimi hledá cesty vedoucí ke zkvalitnění jejich života. Vytváří podmínky pro smysluplné trávení volného času a usiluje o pozitivní změny v životním stylu dětí a mládeže.

více

Slezská diakonie
NOE Frýdek-Místek, podpora samostatného bydlení


Sociální služba

podpora samostatného bydlení

Forma poskytování

terénní

Cílová skupina

osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením

Věková skupina

od 18 let

Adresa zařízení

tř. T. G. Masaryka 1101, Frýdek-Místek

Služba je určena lidem s mentálním postižením a lidem s chronickým duševním onemocněním, kteří chtějí žít samostatně ve vlastní domácnosti a potřebují podporu ve zvládání běžných záležitostí spojených se samostatným životem.

více

Charita Frýdek-Místek
Oáza pokoje


Sociální služba

domovy se zvláštním režimem

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

osoby s chronickým duševním onemocněním

Věková skupina

od 30 let

Adresa zařízení

K Hájku 2971, Frýdek-Místek

Oáza pokoje je pobytovou službou pro osoby starší 30 let, které trpí chronickým duševním onemocněním a které jsou kvůli němu závislé na pomoci druhých. Klientům je poskytována plná péče dle jejich individuálních potřeb s důrazem na zajištění stabilního a bezpečného prostředí, které napomáhá k udržení duševní pohody klientů. Součástí služby je nabídka různorodých možností, jak aktivně trávit volný čas.

více

Centrum nové naděje, z. ú.
Občanská poradna


Sociální služba

odborné sociální poradenství

Forma poskytování

ambulantní

Cílová skupina

oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, osoby, které vedoucí rizikový způsob života nebo jsou jím ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi, senioři

Věková skupina

od 18 let věku

Adresa zařízení

Palackého 129, Frýdek-Místek

Posláním občanské poradny je poskytovat informace, rady a pomoc všem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí. Cílem je umožnit lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace, řešit ji prostřednictvím bezplatných, nestranných, nezávislých a diskrétních informací. Občanská poradna poskytuje odborné sociální poradenství v oblasti sociálních dávek, sociálních služeb, pracovně-právních vztahů a zaměstnanosti, bydlení, rodiny a mezilidských vztahů, občanskoprávních vztahů, problematiky zadlužování občanů, ochrany spotřebitele, právního systému ČR, občanských soudních řízení a jejich alternativ, trestního práva a ochrany základních práv a svobod. Občanská poradna poskytuje i sociálně-terapeutickou činnost. Konkrétní pomoc občanské poradny spočívá v telefonické, osobní komunikaci;
e-mailové a dopisové komunikaci; v poskytnutí sociálního a základního právního poradenství; v pomoci při vypracování písemných žádostí a podání.

více

Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek
Oblastní spolek Českého červeného kříže Frýdek-Místek


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

Věková skupina

Adresa zařízení

1. máje 2318, Frýdek-Místek

ČČK působí v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Jeho posláním je zmírňovat utrpení, chránit zdraví, život a úctu k živé bytosti.
Vybrané činnosti spolku:
- výuka první pomoci
- oceňování dárců krve
- ošacovací středisko
- zdravotnické dozory na společenských, sportovních a kulturních akcích

více

Penzion pro seniory Frýdek-Místek, p. o.
Odlehčovací služby


Sociální služba

odlehčovací služby

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením

Věková skupina

od 50 let

Adresa zařízení

Lískovecká 86, Frýdek-Místek

Prostřednictvím pobytové odlehčovací služby je poskytována podpora a pomoc lidem se sníženou soběstačností, kteří jsou závislí na pomoci pečující osoby a jinak žijí ve svém přirozeném prostředí. Tím je umožněno pečující osobě využití nezbytného odpočinku.
Kapacita: odlehčovací služba 4 místa

více

HOSPIC Frýdek-Místek, p. o.
Odlehčovací služby


Sociální služba

odlehčovací služby

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením

Věková skupina

od 65 let

Adresa zařízení

I. J. Pešiny 3640, Frýdek-Místek

Odlehčovací služby jsou určeny zletilým osobám s vysokou mírou závislosti na jiné osobě v oblasti základních životních potřeb a dovedností, s pohybovými problémy, převážně imobilním nebo částečně mobilním, ve stabilizovaném zdravotním stavu, o něž je jinak pečováno osobou blízkou.
Kapacita: 8 lůžek

více

123456789 

archiv